طراحی الگوی ارزیابیِ نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

چکیده

شواهد نشان می‌دهد میان وجود طبقات اجتماعی و وضعیت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت رابطه منطقی برقرار است و تحلیل طبقات اجتماعی یکی از راه‌های تحلیل راهبردی نظم و تغییر در جوامع مذکور است. در این میان به‌علت قرار گرفتن در عصر اطلاعات، دانش و فناوری، طبقه متوسط در مقایسه با طبقات دیگر از اهمیت مضاعفی برخوردار گردیده است. همچنین در عصر حاضر، اطلاعات، دانش و فناوری‌های نرم‌افزاری نقش مؤثری در امنیت‌سازی و ظهور پدیده جنگ نرم ـ با نقش‌ها و کارکردهای مشابه جنگ‌های کلاسیک ـ یافته  و بدین‌ترتیب رابطه منطقی میان طبقه متوسط با امنیت و جنگ نرم برقرار شده است. چنین پیوندی فهم وجود یا عدم‌وجود طبقات اجتماعی در یک جامعه؛ تشخیص اندازه، بزرگی و گستره طبقه متوسط در جامعه مفروض و رسیدن به یک الگوی مناسب برای ارزیابی نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم را بسیار با اهمیت نموده است. در این پژوهش الگوی مذکور با چهار معیارِ ساختار طبقاتی جامعه؛ رابطه سازه‌های طبقه متوسط و نظام سیاسی؛ انسجام یا عدم انسجام طبقه متوسط؛ و سازمان و هویت طبقه متوسط طراحی گردیده است. در شاکله طرح مذکور رابطه میان طبقه متوسط و نظام سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها