درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مطالعات بین‌المللی

چکیده

جنگ نرم، کشاندن نبرد به حوزه باورها و عناصر ذهنی دخیل در تعیین رفتار فردی و اجتماعی است. این نبرد، دارای بسترها و همچنین عناصر، ویژگی‌ها، مبانی نظری، ساخت و بافتی متفاوت از جنگ سخت می‏باشد. این عناصر و مؤلفه‌های اختصاصی را ، می‏توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نوشتار ضمن بررسی جنبه‌های مفهومی جنگ نرم و عناصر کلیدی مرتبط با آن، به فرایند تغییر در باورها، افکار، رفتارها و ساختارها، شیوه‌های دشمن در این صحنه نبرد در پرتو هدف غایی آن (جهانی‌سازی فرهنگ غرب)، مخاطبین و عوامل جنگ نرم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها