تحلیل و نقد گفتمان تعلیم‌و‌تربیت لیبرال در نسبت با مفهوم تلقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در مکتب تعلیم‌و‌تربیت لیبرال عامل تلقین با خلل در تفکر انتقادی و نقص در قوه عقلانیت منجر به از دست رفتن خودمختاری عقلانی و استقلال شخصیتی دانش‌آموز می‌شود. در این نگرش تعلیم‌و‌تربیت تلقینی با تکیه بر اقتدار معلم و مرجعیت نهاد آموزشی به دنبال القای آموزه‌های اخلاقی، سیاسی و دینی خاص به ذهن دانش‌آموز است. از اینرو تلقین مرز میان تعلیم‌و‌تربیت خوب و بد است. اما آیا تلقین یکسره منفی و نامناسب است؟ آیا تعلیم‌و‌تربیت لیبرال خود واجد ویژگی‌های تعلیم‌و‌تربیت تلقینی است؟ این پژوهش کیفی با روش تحلیل مفهومی به دنبال درک ماهیت تلقین در گفتمان تعلیم‌و‌تربیت لیبرال است. ادعای پژوهش این است که گفتمان تعلیم‌و‌تربیت لیبرال در تلقینی خواندن اشکال دیگر تعلیم‌و‌تربیت موجه نیست. زیرا نخست این‌که تلقین در برخی از زمان‌ها و موضوعات آموزشی و عقیدتی مناسب و بلکه لازم است. دوم این‌که تحقق مولفه‌هایی مانند پرورش قوه عقلانیت و تفکر انتقادی و خودمختاری به شکل ایده‌آل و مطلق در تعلیم‌و‌تربیت امکان‌پذیر و حتی مناسب نیست. سوم این‌که تعلیم‌و‌تربیت لیبرال خود با پشتیبانی منابع قدرت و مرجعیت برنامه‌درسی پنهان به دنبال تلقین نوعی آموزه خاص عینی‌گرایی علمی در فرایند آموزش است و لذا انتقادات آن نسبت به سایر اشکال تعلیم‌و‌تربیت دارای نوعی ویژگی خودارجاعی است. بنابراین خالی‌کردن فضای تعلیم‌و‌تربیت از ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های مذهبی به بهانه تلقینی خواندن آن از سوی مدافعان لیبرال امری نادرست و مخاطره‌آمیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Critique of the Liberal Education Discourse in Relation to the Concept of Indoctrination

نویسنده [English]

  • Mohsen Bohlooli Faskhoodi
Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In the liberal school of education, the factor of indoctrination with a disturbance in critical thinking and a deficiency in the power of rationality leads to the loss of intellectual autonomy and the independence of the student's personality. In this approach, instructional education, relying on the authority of the teacher and the educational institution, seeks to instill specific moral, political, and religious teachings in the student's mind. Hence, indoctrination is the boundary between good and bad education. But is indoctrination completely negative and inappropriate? Does liberal education itself have the characteristics of inductive education? This qualitative research with the method of conceptual analysis seeks to understand the nature of indoctrination in the discourse of liberal education. The research claims that the discourse of liberal education is not justified in indoctrinating other forms of education. Because first of all, indoctrination is appropriate and even necessary in some times and educational and ideological subjects. Second, the realization of components such as the development of rationality and critical thinking, and autonomy in an ideal and absolute way in education is not possible or even appropriate. Third, liberal education itself, by supporting the sources of power and authority of the hidden curriculum, seeks to instill a special doctrine of scientific objectivism in the educational process, and therefore its criticisms of other forms of education have a kind of self-referential nature. Therefore, emptying the space of education and training of moral values and religious teachings is a wrong and dangerous thing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoctrination. autonomy
  • critical thinking
  • authority
  • doctrine