تکوین علوم انسانی و اجتماعی در جهان غرب از منظر روش‌شناسی بنیادین با تاکید بر مبادی معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

تکوین علوم انسانی و اجتماعی مدرن در جهانِ غربی، محصول یک سیر تاریخی است که معمولاً در گسست از قرون وسطی و از دورۀ رنسانس روایت می‌شود. افرادی نظیر میشل فوکو در نظم اشیاء: دیرینه‌شناسی دانش یا توماس کوهن در ساختار انقلاب‌های علمی و نظایر آنها کوشیده‌اند تا بر مبنای روش‌های دیرینه‌شناسی یا تحولات پارادایمی این تحولات را توضیح دهند. با این‌حال یکی از چشم‌اندازهای بسیار مهم در توضیح این تحولاتِ تاریخی، رابطۀ علم و دین و توضیح این تحولات بر اساس نگاه دینی و متعالی است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش‌شناسی بنیادین، کوشش شده است تا با بررسی زمینه‌های «معرفتی» موثر بر شکل‌گیری این نظریات علمی در جهان غرب، فرایندِ تکوین این علوم را در نسبت با تحول معنای متافیزیک از شکل سنتی به شکل مدرنِ آن، مخصوصاً در کانت و متفکرین جامعه‌شناسی بررسی نماییم. با نظر به تاکید بر رابطۀ علم و دین در این روایت، این مقاله می‌تواند مقدمه‌ای بر تاملات علوم انسانی اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

genesis of humanities and social sciences in the western world From the perspective of fundamental methodology with emphasis on epistemological principles

نویسنده [English]

  • mohammad reza qaemi nik
social sciences group of Razavi university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The genesis of modern humanities and social sciences in the Western world is the product of a historical process that is usually narrated in a break from the Middle Ages and the Renaissance. The thinkers like Michel Foucault in the order of things: an archaeology of the human sciences or Thomas Kuhn in the structure of scientific revolutions and the like have tried to explain these developments based on archaeological methods or paradigm changes. However, one of the most important perspectives in explaining these historical developments is the relationship between science and religion and explaining these developments based on the religious and transcendent view. In this article, using the basic methodology, we will try with attention to the "epistemological" contexts affecting the formation of these scientific theories in the Western world, study the process of genesis of these sciences in relation to the evolution of metaphysical meaning from its traditional form to its modern form, especially in Kant and sociological thinkers. Given the emphasis on the relationship between science and religion in this narrative, this article can be an introduction to the reflections of Islamic humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental methodology
  • science and religion
  • humanities
  • natural sciences
  • social sciences