شناسایی و تحلیل کارکرد‌های قابل واسپاری نظام آموزش عالی مبتنی بر سیاست‌های آمایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل کارکرد‌های نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای بود. به‌منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل‌‌ها و کارشناسان ارشد معاونت‌های آموزشی و پژوهشی وزارت عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که بر اساس اشباع نظری داده‌ها، تعداد 11 نفر از آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌‌ها از روش مصاحبه عمیق و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین کارکرد‌های پژوهشی قابل واسپاری، اولویت با ساماندهی تسهیلات پژوهشی و ایجاد و توسعه واحد‌های پژوهشی و مراکز فنّاوری و از بین کارکرد‌های آموزشی اولویت با ایجاد، ادغام و حذف رشته‌ها، نظارت بر کیفیت ارائه رشته‌های درسی، نظارت بر پیامد‌های رشته‌های تحصیلی و از بین کارکرد‌های ستادی قابل واسپاری، اولویت با کارکرد‌های امور رفاهی دانشجویان، کمیسیون‌های موارد خاص در سطح منطقه، رسیدگی به تخلفات اداری، برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره‌های دانشجویی و از بین کارکرد‌های اداری و مالی قابل واسپاری، اولویت با برنامه‌ریزی امور رفاهی است. با توجه به نتایج پژوهش جهت واسپاری کارکرد‌ها به مناطق باید آموزش و توانمندسازی بازیگران توسعه مدیریت منطقه‌ای نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، تا سیاست‌های واسپاری کارکرد‌ها به مناطق پیامدهای مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the functions of the higher education system based on higher education logistics policies

نویسندگان [English]

  • sahar kosari 1
  • hasan ahmadi 2
1 Faculty Member of Science Policy Department, National Research for Science Policy
2 Hasan ahmadi, Assistant Professor of Primary Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to identify and analyze the functions of the higher education system with a regional management approach. In order to achieve this goal, a qualitative approach and case study method were used. The statistical population of the study was the director general and senior experts of the educational and research departments of the Ministry of Education and the Supreme Council of the Cultural Revolution. Based on the theoretical saturation of the data, 11 of them were studied. In-depth interview method was used to collect data and inductive content analysis method was used to analyze them. The research findings showed that the functions that can be transferred to the higher education system include research functions, educational functions, student cultural functions, and staff functions. The results also showed that among the reliable research functions, prioritizing functions by organizing research facilities and creating and developing research units and technology centers, and among educational functions, prioritizing functions by creating, merging and deleting disciplines, and monitoring the quality of presentation. Courses, monitoring the outcomes of the disciplines and among the functions of the transferable staff, prioritizing the functions with the functions of student welfare, special case commissions at the district level, dealing with administrative violations, planning and holding festivals Student and among the transferable administrative and financial functions, welfare planning should be completely entrusted to the regions. According to the research results, in order to delegate functions to the regions,

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • regional management
  • research and technology
  • functions