اثر خودِ رستگاربخش بر سلامت روان در افراد ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که اولاً بزرگسالان ایرانی خود رستگاری‌بخش را تجربه می‌کنند به‌عبارت دیگر روایات زندگی خود را به‌صورت رستگاری‌بخش بیان می‌نمایند. ثانیاً رابطه بین خود رستگاری‌بخش و مولد بودن و در نتیجه سلامت روان در جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه روایتی، 57 بزرگسال ایرانی در دامنه سنی 22-65 سال به‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه برای شرکت در پژوهش، از آنها خواسته شد پرسشنامه داستان زندگی مک آدامز و مقیاس مولد بودن لویالا را تکمیل کنند. پاسخ‌های افراد به سؤالات پرسشنامه داستان زندگی با استفاده از روش کدگذاری مک آدامز و داده‌های پرسشنامه مولد بودن با استفاده از مقیاس لیکرت نمره‌گذاری و با روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که در جمعیت بزرگسال ایرانی، بین نمرات خودرستگاری‌بخش و مولد بودن رابطه معنی‌دار وجود دارد. (0/05>P) جمعیت بزرگسال ایرانی عمدتاً داستان‌های خود را در تم خودرستگاری‌بخش تعریف نکردند، همچنین آنها در آزمون مولد بودن نیز نمرات کمی را کسب کردند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life narratives on well-being in Iranians people

نویسندگان [English]

  • ehsan zargar kharazi esfahani 1
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Fahimeh Namdarpour 3
1 PhD student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.
2 Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran(Corresponding Author) Invited Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch
3 Assistant Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Our aim in this study is to investigate the effect of life narratives, specifically a narrative entitled "self- redemption ", on generativity and thus on well-being in Iranians.
Self-redemption is an example of a life story in which the theme of redemption is at the heart of the story. In this type of story, negative scenes turn into positive situations that occur later. The aim of this study was to investigate how the self-redemption experience and its function in Iranian adults. In this narrative study, 57 Iranian adults in the age range of 20-60 years were selected by convenience sampling method. After completing the consent form to participate in the research, they were asked to complete a productivity test and a life story questionnaire. Individuals' responses to life story questionnaire questions were analyzed using McAdams coding method and generativity questionnaire data were scored using Likert scale and Pearson correlation method. The results of Pearson correlation showed that in the Iranian adult population, there is a significant relationship between self-salvation scores and productivity (P <0.05). The Iranian adult population does not define their stories in the theme of salvation, and they also score low on the productivity test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-Being
  • Generativity
  • Redemptive Self
  • Life`s Stories