مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ تنهایی در بین دانشجویان با رویکرد تفسیری (مورد مطالعه: دانشجویان پسر خوابگاه شهید آشتیانی دانشگاه علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر با هدف واکاوی تجربه تنهایی در دانشجویان خوابگاهی پسر دانشگاه علامه طباطبایی و شناخت راهبرد‌های آنها در مواجهه با این تجربه نوشته شده است. برای نیل به این مقصود، به‌منظور تأمین حساسیت نظری مقاله، چهار رویکرد کنش متقابل، روان‌پویشی، اگزیستانسیال (وجودی) و شناختی انتخاب شدند و در بخش روش نیز، از پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. تحلیل پدیدارشناسانه تفسیری، هر دو سنت پدیدارشناسی هرمنوتیکی و متعالی را یکپارچه می‌کند و با استفاده از اصول نظری پدیدارشناسی هرمنوتیکی و خاص‌انگاری، به کشف معنابخشی افراد به تجربه‌های مهم مبادرت می‌ورزد. نمونه‌های مورد مطالعه به تعداد 12 نفر، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، از میان دانشجویان خوابگاه شهید آشتیانی دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. در نهایت، با اتکا به روش پدیدارشناسی تفسیری و چارچوب مفهومی مناسب، مضامین اصلی «جامعه رقابتی»، «جامعه نظارتی و ناامن»، «حکمفرمایی سکوت» و «جامعه یک‌رنگ» حاصل شدند و سه راهبرد «انکار تنهایی»، «درون‌گرایی» و « انفعال» به‌عنوان راهبرد‌های دانشجویان در مواجهه با تنهایی کشف شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ تنهایی در بین دانشجویان با رویکرد تفسیری (مورد مطالعه: دانشجویان پسر خوابگاه شهید آشتیانی دانشگاه علامه طباطبایی)

نویسندگان [English]

  • Saeedeh َAmini 1
  • Ebrahim Ekhlasi 1
  • Salar Hadadi 2
1 Allame Tababa'i university
2 Allameh university
چکیده [English]

مقالۀ حاضر با هدف واکاوی تجربۀ تنهایی در دانشجویان خوابگاهی پسر دانشگاه علامه طباطبایی و شناخت تاکتیک‌های آن‌ها در مواجهه با این تجربه نوشته شده است. برای نیل به این مقصود، به‌منظور تأمین حساسیت نظری مقاله، چهار رویکرد کنش متقابل، روان‌پویشی، اگزیستانسیال (وجودی) و شناختی انتخاب شدند و در بخش روش نیز، از پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. تحلیل پدیدارشناسانۀ تفسیری، هر دو سنت پدیدارشناسی هرمنوتیکی و متعالی را یکپارچه می‌کند و با استفاده از اصول نظری پدیدارشناسی هرمنوتیکی و خاص‌انگاری، به کشف معنابخشی افراد به تجربه‌های مهم مبادرت می‌ورزد. نمونه های مورد مطالعه به تعداد 12 نفر، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، از میان دانشجویان خوابگاه شهید آشتیانی دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. در نهایت، با اتکا به روش پدیدارشناسی تفسیری و چارچوب مفهومی مناسب، مضامین اصلی «جامعۀ رقابتی»، «جامعۀ نظارتی و ناامن»، «حکمفرمایی سکوت» و «جامعۀ یکرنگ» حاصل شدند و سه تاکتیک «انکار تنهایی»، «درون‌گرایی» و «تسلیم انفعال» به‌عنوان تاکتیک‌های دانشجویان در مواجهه با تنهایی کشف شدند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • احساس تنهایی
  • پدیدارشناسی
  • فردگرایی
  • بی‌اعتمادی
  • جامعه‌شناسی عواطف