کالایی‌سازی در سیاست‌گذاری آموزش عمومی در ایران؛ بررسی انتقادیِ مبانی و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

کالایی‌سازی یکی از مهم‌ترین سیاست‌‌ها در حوزه آموزش است که اجرای آن در سال‌های اخیر در سطح جهانی و در دهه گذشته در ایران، به‌صورت‌های مختلف و با انگیزه‌‌ها و استدلال‌های متفاوتی پیگیری شده است. پژوهش حاضر به‌دنبال وضعیت‌شناسی کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران امروز و نیز، ارزیابی انتقادی این سیاست بر حسب مبانی نظری و پیامد‌های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن است. بر اساس یافته‌های پژوهش، کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران در ضمن روند‌ها و فرآیندهایی همانند خصوصی‌سازی آشکار و پنهان، خرید خدمات آموزشی و برنامه‌های درآمدزایی از مدارس در حال گسترش است. این در حالی است که از یک سو، اتکای این سیاست بر رویکرد نئولیبرالیستی باعث گشته که تعارض‌هایی میان بنیاد‌های این سیاست با مبانی و ارزش‌های اسلامی در زمینه حقیقت و هویت علم، حقیقت آموزش و پرورش و نیز وظیفه دولت و حق مردم نسبت به آموزش عمومی شکل گیرد؛ و از سوی دیگر، با نظر به تجارب جهانی و داخلی، اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز پیامد‌های نامطلوبی همانند افول ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، تضعیف کیفیت در آموزش و پرورش دولتی، تبعیض و بی‌عدالتی و کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی، علمی و فنّاورانه در جامعه باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Commodification in Policy Making of Public Education in Iran; Critical Appraisal of Foundations and Outcomes

نویسنده [English]

  • Ali Latifi
Department of Education, Research Institute of Hawza & University (RIHU), Qom, Iran
چکیده [English]

Commodification in education is amongst those policies which have been highly promoted globally based on various grounds and by different means and justifications in recent years and Iran is not an exception. This research, by using content analysis method, studies the documents, regulations and measurements taken by the Iranian government in this regard to represent the current condition of the commodification of public Education in contemporary Iran along with a critical analysis of this policy in regard to its theoretical foundations and also its moral, educational, social and economic consequences. Based on the findings of the research, commodification of public education in Iran is expanding through phenomena and processes such as (apparent and hidden) privatization, buying and selling educational services and plans of monetization of schools. This is despite the fact that, commodification is based on neoliberalism and therefore, contradictive to the Islamic foundations and values about the nature of knowledge, the ideal education and the responsibility of government in public education as a public right. Also, on the other hand and based on global and local experiences, implementing this policy will prepare the ground for undesired outcomes such as the decline of moral and social values, reduction in the quality of state-run education, inequality and injustice and decrease of the economic, scientific and technological efficiency and growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization of Education
  • Neoliberalism
  • Economics of Education
  • Educational Policy Making