ازخودبیگانگی فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران: مطالعه ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

ازخودبیگانگی به‌عنوان یک آسیب و بحران، نه تنها هویت انسانی را هدف قرار داده و او را از مسیر کمال دور می‌کند، بلکه سلامتی انسان را نیز تهدید می‌کند و موجب پریشان حالی‌های روانی، عدماطمینان به آینده، پوچی، ازهم پاشیدن اعتقادات، بی‌قدرتی و بحران هویت می‌شود. هدف پژوهش حاضر، معناکاوی در ادراک و تجربه زیسته شرکت‌کنندگان به‌منظور شناسایی عوامل و نشانگرهای مرتبط با شکل‌گیری پدیده ازخودبیگانگی فرهنگی است. بدین‌منظور با استفاده از نمونه‌گیری ملاکی، 18 نفر (5 مرد و 13 زن) از دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران، انتخاب ‌شده و به‌صورت انفرادی و در قالب‌های ایمیلی، تلفنی و شبکه‌های مجازی موبایل بنیان مورد مصاحبه قرار گرفتند. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده‌ها حاصل شد، اما به‌منظور اعتباربخشی یافته‌ها، مصاحبه‌ها تا هجدهمین نفر ادامه یافت. تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله‌ای کُلایزی انجام شد. به‌منظور افزایش «صحت»، «اتکاپذیری» و «تأییدپذیری» از ارسال تفسیر‌ها برای شرکت‌کنندگان، تهیه شواهد و مدارک کافی در خصوص پدیده و توضیح جزئیات کافی از روند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. مرور متوالی مصاحبه‌ها به شناسایی سه‌ مضمون «فردی»، «خانوادگی» و «اجتماعی»، 14 زیرمضمون و 46 نشانگر منجر شد و در نهایت عوامل شناسایی شده مورد بحث قرار گرفت. نظر به اینکه پدیده از خودبیگانگی فرهنگی و بررسی علل آن در بین دانشجویانی که در آستانه ورود به دوره جدیدی از زندگی و محیط کار هستند، کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است، تلاش شد تا ضمن واکاوی این پدیده، راه‌کارهایی برای پیشگیری و یا کاهش تبعات آن ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural alienation among students of Tehran universities: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Farzane Khanmohammadi 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Marziyeh Aali 3
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran/Iran
2 Assistant professor, Division of Research and Assessment, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Social and philosophical foundations of education/ University of Tehran
چکیده [English]

The issue of alienation as a trauma and crisis not only targets human identity and takes him away from the path of perfection, but also threatens human health and causes psychological distress, uncertainty about the future, emptiness, disintegration of beliefs, powerlessness and identity crisis. The aim of this study is to identify the effective factors and markers in the formation of the phenomenon of cultural alienation. For this purpose, using criterion sampling, 18 people (5 males and 13 females) of Tehran university students were selected and interviewed individually in the form of e-mail, telephone and virtual mobile networks. In the fourteenth interview, theoretical data saturation was obtained, but in order to validate the findings, the interviews were continued up to the eighteenth person. Data analysis was performed using Colizzi’s seven-step strategy. In order to increase "accuracy", "reliability" and "verifiability", comments were sent to the participants, sufficient evidence was provided about the phenomenon and sufficient details of the data collection and analysis process were used. Consecutive reviews of the interviews identified three themes: "individual", "family" and "social", 14 sub-themes and 46 indicators and finally, the identified factors were discussed and solutions to improve the current situation were presented. Considering that the phenomenon of cultural alienation and the investigation of its causes among students who are on the verge of entering a new period of life and work environment have received less attention, an effort was made to present ways to prevent or reduce this phenomenon and Its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation
  • Culture
  • university student
  • Identity
  • Phenomenological method