تبیین شاخص های پیوست فرهنگی در معماری ساختمان های قضایی بر اساس جهانبینی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

مدیریت فرهنگی قوه ‌قضاییه، باید ابزارهایی داشته باشد که به وسیله آن‌ها به مدیریت راهبردی فرهنگی معماری ساختمان‌های خود بپردازد. شاخصه‌‌های معماری اسلامی ایرانی به عنوان مهم‌ترین بستر فرهنگ می‌تواند یکی از مهمترین این ابزارها تلقی گردد. بدینوسیله طراحی الگویی کارآمد با موضوع فرهنگ اسلامی ایرانی در معماری قضایی نیاز مبرم می‌‌باشد. در این پژوهش به تبیین مولفه‌های فرهنگی الگوی معماری قضایی ایرانی-اسلامی پرداخته شده ‌است، همچنین پژوهش دارای فرآیندی کیفی می‌باشد و از نظریه داده بنیاد برای کدگذاری داده‌ها و بیان مدل‌های نظریه‌ای بصری، اﺳـــﺘﻔﺎده ﺷـــﺪه ‌است. ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت و مفاهیم پیرامون پیوست فرهنگی، معماری ایرانی اسلامی و اشتراکات این مباحث با مفاهیم قضایی، پژوهش ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﮐﺎرﺑﺮدی با جهان بینی اسلامی و محوریت پیوست فرهنگی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، سپس طی پرسش‌نامه‌‌ای با جامعه‌‌ای شامل نخبگان وابسته این مباحث، عناوین و شاخص‌‌ها مورد قضاوت واقع شدند. پس از ﺳـﻨﺠﺶ رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ پاسخ‌ها در نرم افزار R Project، تحلیل توصیفی توسط تحلیل عاملی صورت گرفت.
در تحلیل فاکتورهای پرسشنامه عامل‌ها دارای انطباق کامل با معیارهای اولیه جهان بینی پژوهش هستند و این موضوع تاییدی بر درست بودن دسته بندی شاخص‌ها است. همچنین معیار عدالت با بیشترین تطبیق و تفکیک نظری اولین جایگاه اولویت را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the cultural attachment characteristics in the architecture of judicial buildings based on Islamic worldview

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bahraminejad 1
  • MOHAMMADHADI BAHRAMINEJAD 2
1 Architecture, Faculty of Architecture, Tehran West Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of architecture, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

It is essential that the judiciary has tools which enable them to strategically – culturally manage architecture of its buildings. Indicators of Iranian-Islamic architecture as the vital basis of culture can be one of the most important of these tools. In this regard, an efficient pattern with regard to Iranian-Islamic culture in judicial architecture is imperative.
In this research, the components of the Iranian-Islamic judicial architecture model have been explained.
The research has a qualitative process and Grounded Theory is used to encode data and express models of visual theories. After explaining the basics and concepts surrounding the cultural attachment, Iranian Islamic architecture and shares of these discussion with judicial concepts, the research is complemented by applied approaches to Islamic ideology and cultural attachment approach, then through a questionnaire with a community of elites affiliated with these topics, the titles and attributes were judged. After evaluating the validity of responses in the R Project software, descriptive analysis was performed by factor analysis.
In analysis of questionnaire’s factors, factors are in full compliance with basic criteria of research ideology and this is a confirmation of the fact that the indexing is correct. Also, the criterion of justice with the most theoretical adaptation and distinction is the first priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Attachment
  • Judicial Architecture
  • Iranian-Islamic Architecture
  • Grounded Theory
  • Factor analysis