فراترکیب سطوح فرهنگ سازمانی؛ جُستاری برای فرهنگ شایستگی‌محور دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه حقوق و معارف اسالمی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ سازمانی وسیله‌ای برای به مقصود رساندن اهداف مطلوب سازمان است و تا زمانیکه افراد در سازمان خود موفق هستند نشانگر فرهنگ شایسته آن سازمان است. به این منظور هدف پژوهش پیش‌رو فراترکیب سطوح فرهنگ سازمانی است. در این رابطه روش فراترکیب رویکردی کیفی است که اجزای فرهنگ سازمانی را در قالب 7 مرحله و در بازه زمانی سال 1996 تا سال 2020 مورد واکاوی قرار می دهد. یافته‌ها در سه بخش اجزای مفهومی، مدل‌های فرهنگ سازمانی و سطوح فرهنگ سازمانی، با توجه به به 12 الگوی شناسایی شده ؛ الگوی مک‌کوئین، الگوی ماسیاگ، الگوی یازیچی و کرباگ، الگوی بووچوک و فست، الگوی شاین، الگوی دابر، فینک و یولز، الگوی کامرون و کویین، الگوی برگ‌کوئیست و پاولاک، الگوی رائو، الگوی هافستد، الگوی پیترسون و وایت، الگوی یان مک‌نی ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد هر یک از این الگوها در حوزه عمل به چه شکل است. همچنین چهار سطح مصنوعات شامل: راهبرد، ساختارهای تصمیم گیری، ساختارهای سازمانی، معیارهای سنجش مسئولیت پذیری، سازوکارهای تأمین مالی، جو سازمانی، سازوکارهای استخدام و پذیرش؛ سطح ارزشها شامل: هنجارها و ناهنجارهای آموزشی، هنجارها و ناهنجارهای پژوهشی، و نیز هنجارها و ناهنجارهای اداری و اجرایی؛ سطح باورها: سنت‌های علمی، سنت‌های اجرایی و در آخرین سطح نمادها با عنوان الگوها مورد بازشناسی قرار گردید. لذا پیشنهادات کاربردی این پژوهش را می‌توان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بکار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the organizational culture; Essay for the competence-based culture of the university

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ordoo 1
  • Elahe arabzadeh 2
1 Department of Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 e14arabzadeh@gmail.com
چکیده [English]

Organizational culture is a tool to achieve the desired goals of the organization and as long as people are successful in their organization, it indicates the worthy culture of the organization. For this purpose, the aim of the leading research is to combine the levels of organizational culture. In this regard, the meta-Analyses method is a qualitative approach that analyzes the components of organizational culture in the form of 7 stages in the period from 1996 to 2020. Findings in three sections of conceptual components, organizational culture models and organizational culture levels, according to the 12 identified patterns; McQueen, Maciag, Yazici and Karabag, Boichuk and Fast, Schein, Dauber, Fink and Yolles, Cameron and Quinnو Bergquist and Pawlak, Rao, Hofstede, Peterson & White, and McConnie are presented. The results show the application of each of these models in the field of practice. Also, four levels of products include: strategy, decision structures, organizational structures, accountability metrics, financing mechanisms, organizational climate, recruitment and acceptance mechanisms; Levels values include educational norms and anomalies, research norms and anomalies, as well as administrative and executive norms and anomalies; Level of beliefs: Scientific traditions, executive traditions and in the last level, symbols were recognized as patterns. Therefore, the practical suggestions of this research can be used in universities and higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • competence-based approach
  • levels of organizational culture
  • university culture