طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر(س)

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

سازمان‌های بالنده و طلایه‌دار همواره در تلاش‌اند تا با آگاهی از ارزش‌های بی‌بدیل فرهنگی خود در نیل به عملکردهای ممتاز، از سازوکارهای گوناگون علمی برای سنجش وضعیت و اعتلای فرهنگ سازمانی خویش بهره جویند. اندیشمندان حوزه مدیریت و سازمان  برای  سنجش و اندازه گیری فرهنگ سازمانی، مدل‌ها، الگوها و گونه‌شناسی‌های مختلفی را ارائه نموده‌اند. مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی بومیِ سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانیِ نهادهای انقلاب اسلامی تدوین شده است. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به آموزه‌های دینی، تدابیر رهبران انقلاب، نظریه‌ها و یافته‌های علمی دانشمندان، ابتدا ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی بومی مورد شناسایی قرار گیرند؛ سپس به‌منظور سنجش روایی مدل، به مرحله آزمون گذاشته شوند. این شاخص‌ها توسط خبرگان تحقیق، با اعتبار بالایی (%93/7) تأیید گردید و متعاقباً پنج نوع فرهنگ سازمانیِ مکتبی، تحول‌گرا، تعالی‌گرا‏، آرمان‌گرا و قانون‌گرا شناسایی شد. برابر یافته های تحقیق، فرهنگ مکتبی با نمره 3/52 اولین رتبه و فرهنگ تحول‌گرا با نمره 2/96 آخرین رتبه را از منظر پاسخگویان سازمان مورد مطالعه، به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها