فراتحلیل پژوهش‌های بعد از انقلاب اسلامی در موضوع آموزش زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

چکیده

آموزش زنان به‌عنوان سرفصل مهمی در وضعیت اجتماعی آنها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همواره در سطوح مختلف نخبگانی، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی مورد توجه بوده است. تمرکز و توجه به کم و کیف دانش تولیدشده در حوزه آموزش زنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، با هدف نمایان‌سازی روند طی‌شده در دهه‌های اخیر، موضوع مورد بررسی این پژوهش است. با استفاده از روش فراتحلیل، پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه در بازه زمانی (1357-1394)، در قالب کتاب، پایان‌نامه، مقاله و طرح‌ها وگزارش‌های پژوهشی از طریق جستجو در پایگاه‌های علمی ـ تخصصی کتابخانه ملی، ایران‌داک و نورمگز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به آموزش زنان با تمرکز بر آموزش عالی، اشتغال و مهارت‌افزایی، بیشترین میزان بررسی را در عرصه پژوهشی کشور به خود اختصاص داده و پیوند میان حوزه آموزش و اشتغال و تمرکز بر آموزش با هدف ایجاد اشتغال برای زنان نقطه برجسته‌ای است که همسویی عرصه دانشی و اجرایی را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها