تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی در ساکنین شهر اصفهان ‌است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 195 نفر از بین زنان و مردان 20-30 ساله شهر اصفهان انتخاب شدند. پرسشنامه‌های ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین فرم بزرگسالان، هوش اخلاقی (MCI) و تحمل پریشانی (DTS) بر روی این گروه اجرا گردید. روش به‌کار رفته در این پژوهش تحلیل مسیر است و از طرح پژوهشی توصیفی ـ همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسیر مستقیم بین ادراک طرد و پذیرش والدین با هوش اخلاقی، ادراک طرد پدر و ادراک کنترل مادر با تحمل پریشانی و نیز هوش اخلاقی با تحمل پریشانی معنادار ‌است. از طرف دیگر ادراک طرد و پذیرش والدین از طریق هوش اخلاقی دارای اثرات غیرمستقیم بسیار پایین بر تحمل پریشانی است. نتایج، همچنین تأثیر ادراک طرد و ادراک پذیرش والدین بر هوش اخلاقی را نشان می‌دهد. تحمل پریشانی نیز تحت تأثیر ادراک طرد مادر و ادراک کنترل پدر و همچنین هوش اخلاقی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها