تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی در ساکنین شهر اصفهان ‌است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 195 نفر از بین زنان و مردان 20-30 ساله شهر اصفهان انتخاب شدند. پرسشنامه‌های ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین فرم بزرگسالان، هوش اخلاقی (MCI) و تحمل پریشانی (DTS) بر روی این گروه اجرا گردید. روش به‌کار رفته در این پژوهش تحلیل مسیر است و از طرح پژوهشی توصیفی ـ همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسیر مستقیم بین ادراک طرد و پذیرش والدین با هوش اخلاقی، ادراک طرد پدر و ادراک کنترل مادر با تحمل پریشانی و نیز هوش اخلاقی با تحمل پریشانی معنادار ‌است. از طرف دیگر ادراک طرد و پذیرش والدین از طریق هوش اخلاقی دارای اثرات غیرمستقیم بسیار پایین بر تحمل پریشانی است. نتایج، همچنین تأثیر ادراک طرد و ادراک پذیرش والدین بر هوش اخلاقی را نشان می‌دهد. تحمل پریشانی نیز تحت تأثیر ادراک طرد مادر و ادراک کنترل پدر و همچنین هوش اخلاقی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Perception of Parental Rejection–Acceptance and Control on Moral Intelligence and Distress Tolerance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kelishadi 1
  • Fariba Yazdkhasti 2
1 MA (General Psychology), University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

The objective of this paper is to study the relationship between Perception of paternal Rejection–Acceptance and Control on Moral Intelligence and Distress Tolerance of the residents of Isfahan City. A Total of 195 men and women of 20-30 years of age were selected through random sampling. The Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnaire (Adult PARQ), MCI and Distress Tolerance Scale (DTS) were used. Path Analysis as well as descriptive-correlational research method were employed. The findings of the research indicate that the direct path between perception of parental rejection and acceptance with moral intelligence, perception of paternal rejection and perception of maternal control with distress tolerance as well as moral intelligence with distress tolerance is significant. On the other hand, perception of parental rejection and acceptance through moral intelligence has very low indirect impact on distress tolerance. The findings also show the impact of perception of parental rejection and acceptance on moral intelligence. Distress tolerance also is influenced by perception of maternal rejection and paternal control as well as moral intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Acceptance
  • Parental Rejection
  • Distress
  • Moral Intelligence