فهم زمینه و پیامد‌های مصادره تجربه با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

مصادره تجربه فرایندی پیوسته و نامرئی است که به‌بهانه تأمین امنیت هستی‌شناختی انسان و دور کردن او از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها، انسان را از برخی تجارب و برخی تعاملات محروم می‌کند. اما محرومیت مذکور و در قرنطینه کردن تجارب، به بخش مهمی از ابعاد وجودی و اجتماعی انسان آسیب می‌زند و دست بر قضا بر اضطراب او نیز می‌افزاید. هدف این مقاله بررسی معانی و تجارب زیسته کنشگران اجتماعی از تجارب مصادره‌شده، شناسایی زمینه‌های ظهور و گسترش مصادره تجربه و فهم پیامد‌های مصادره تجربه بر روی کنشگران اجتماعی است. روش پژوهش، کیفی از نوع نظریه مبنایی بوده که پس از مصاحبه عمیق با 12 نفر نمونه اشباع نظری حاصل شد. جهت انتخاب نمونه، از شیوه نمونه‌گیری نظری و از طریق استراتژی بیشترین تنوع استفاده شده است. محتوای مصاحبه‌ها پس از پیاده‌سازی، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مورد تحلیل قرار گرفتند و واحد‌های معنایی، مقولات اصلی و هسته مرکزی شناسایی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد «فراموشی آگاهانه» هسته مرکزی تجارب زیسته افراد از تجارب مصادره‌شده است. همچنین «خودمحوری» دلیل اصلی رونق مصادره تجربه است و «تقویت خودمحوری» و «زوال عاطفه» و به‌ویژه «انسان‌زدایی» پیامد اصلی مصادره تجربه است. به‌عنوان نتیجه کلی می‌توان گفت مصادره تجربه با حذف برخی تجارب تعاملی و عاطفی سبب از دست رفتن آرامش کنشگران اجتماعی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Context and Consequences of Sequestration of Experience: A Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh 1
  • Farahd Bayani 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Tabriz University
2 PhD Student (Economic and Development Sociology), Tabriz University
چکیده [English]

Sequestration of experience is a continuous and invisible process that deprives human beings of some experiences and interactions on the pretext of maintaining man’s cosmological security and keeping him away from anxieties and worries. However, the said deprivation and quarantining of experiences damages a significant part of man’s existential and social dimensions and ironically increases his anxiety. The objective of this paper is to study the meanings and lived experiences of social actors of sequestered experiences as well as identification of the context of emergence and spread of sequestration of experience and understanding the consequences of it for the social actors. Qualitative research method (grounded theory method) was used which attained theoretical saturation after conduction in-depth interviews with 12 people. The samples were selected through theoretical sampling based on most diverse strategy. The contents of the interviews were analyzed after open, thematic and selective coding and the semantic units, main categories and central cores were identified. The findings of the research show that “deliberate forgetting” is the central core of the lived experiences of people of their sequestered experiences. Also “self-centeredness” is the main reason for spread of sequestration of experience and “reinforcement of self-centeredness” and “decline of emotion”, particularly “dehumanization” is the main consequence of sequestration of experience. In conclusion one may say that sequestration of experience causes loss of peace and tranquility of social actor through elimination of some interactive and emotional experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequestration of Experience
  • Deliberate Forgetting
  • Self-centeredness
  • Empathic Introspection
  • Modernity