جهانی‌شدن و گسترش زبان انگلیسی؛ ضرورت‌ها و الزامات بهره‌گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه با زبان انگلیسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

گسترش زبان انگلیسی در عصر موسوم به جهانی‌شدن با پیامد‌های متعددی برای نظام‌های زبانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی همراه شده که ماحصل آن طرح مباحث، جهت‌گیری‌ها و نقدهایی پردامنه در این خصوص بوده است. بررسی شرایط کنونی جامعه ایران بیانگر آن است که با وجود روند رو به‌گسترش زبان انگلیسی، نه‌تنها شاهد تدوین برنامه‌ای جامع درخصوص چگونگی مواجهه با این روند نیستیم، که حتی ابعاد مختلفی از این موضوع در پژوهش‌های موجود مغفول مانده است. از این‌رو، این مقاله ضمن معرفی اجمالی این رویداد، با لحاظ‌نمودن نیاز به زبان انگلیسی در حوزه‌های مختلف از یک‌سو و اذعان به‌وجود تعارض‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی جامعه ایران با جوامع انگلیسی زبان از سوی دیگر، بر پایه دیدگاه‌های مطرح‌شده و مبتنی بر رویکرد انتقادی، راهبردی مناسب درخصوص نحوه مواجهه با این زبان به‌ویژه در بخش آموزش که بیشترین نقش را در گسترش نظام‌مند زبان انگلیسی در ایران به‌عهده دارد، ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها