آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش زمینه‌ای بهره گرفته شد. گروه مورد مطالعه، یازده هسته پژوهشی علوم انسانی مستقر در یکی از دانشگاه‌های کشور بود. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. داده‌های به‌دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت‌گرفته، نه مقوله استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می‌باشند. این مسائل عبارت‌اند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، در حاشیه بودن پژوهش، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش‌محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به‌مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیرفعال بودن برخی از آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathological Study of Knowledge Creation in Humanities Research Centers

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Taqizadeh Kerman 1
  • Rezvan Hosseinqolizadeh 2
  • Tahereh Javidi Kalate Ja’farabadi 3
1 MA (Educational Research), Ferdowsi University, Mashhad
2 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University, Mashhad
3 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

The main objective of this research is to pathologically study knowledge creation in humanities research centers affiliated to the universities. In the pursuit of this goal, grounded theory was employed. The study group constituted of eleven humanities research centers in one of the universities of Iran. Fourteen members of the research centers were interviewed. The garnered data were analyzed during the two stages of open and pivotal codifications. On the basis of the analysis of interviews, nine categories were extracted, which are most important problems of humanities research centers of the universities. These problems include weak motivation, weak structure, isolation of research, weak university support, education-oriented approach of university, lack of a total knowledge management system, weak morale for cooperation in research, research centers as black boxes and limitation of funds. Moreover, the findings also show that focus of research centers on meeting the demands of the society is through research projects, while half of the centers are semi-active and the other half are non-active.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge creation
  • Research Centers
  • humanities
  • university