آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش زمینه‌ای بهره گرفته شد. گروه مورد مطالعه، یازده هسته پژوهشی علوم انسانی مستقر در یکی از دانشگاه‌های کشور بود. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. داده‌های به‌دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت‌گرفته، نه مقوله استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می‌باشند. این مسائل عبارت‌اند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، در حاشیه بودن پژوهش، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش‌محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به‌مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیرفعال بودن برخی از آنهاست.

کلیدواژه‌ها