وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

در جهان امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمان‎ها مستقیم یا غیرمستقیم بدان وابسته است. عوامل مختلفی وجود دارند که می‎توانند بر استقرار مدیریت دانش تأثیر بگذارند از جمله می‎توان به فرهنگ و ساختار سازمانی، فنّاوری، رهبری و یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن از منظر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. جامعه آماری این پژوهش 278 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه و نمونه مورد نظر شامل 96 نفر بوده است که به شیوه نمونه‫گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده‫اند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش از وضعیت نسبتاً مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است. به‌علاوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت فنّاوری اطلاعات، ساختار سازمانی، عوامل محیطی، ساختار دانش و مشارکت کارکنان، به‌ترتیب از عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ذکر گردیده‎اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی نسبت به فنّاوری و امثال آن مهم‌تر می‌باشد. بنابراین حفظ و تقویت مؤلفه‏های فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Condition of Knowledge Management and Factors Affecting Its Establishment in Tehran Uni-versity of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Amin Hosseini Shavoon 1
  • Alireza Youzbashi 2
  • Roya Nasl Seraji 3
1 PhD Student (Medical Education), Tehran University of Medical Sciences
2 PhD Student (Educational Administration), University of Tehran
3 MA Student, Educational Administration, University of Tehran
چکیده [English]

In today’s world, knowledge has become a key source, on which the survival of organization directly or indirectly depends. There are several factors affecting the establishment of knowledge management, including culture, organizational structure, technology, leadership and learning. The objective of the present research is to study the condition of knowledge management and factors affecting its establishment in viewpoint of the staff of the Tehran University of Medical Sciences. The statistical population of this research includes 278 university non-teaching staff. The sample was 96 non-teaching staff selected through random sampling. The required data were collected through Nonaka Knowledge Management Questionnaire with reliability of 0.92, while the factors affecting knowledge management were determined by a researcher-developed questionnaire. The findings of the research indicate that knowledge management among the staff enjoys a relatively desirable condition. Moreover, the following variables respectively affect establishment of knowledge management: organizational culture, managerial factors, technological infrastructure, organizational structure, environmental factors, knowledge structure and staff contribution. Hence, it can be concluded that organizational culture is more important than technology and other similar factors for establishment of knowledge management. Therefore, protection and promotion of cultural factors affecting knowledge management should be among the priorities of the Tehran University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Information technology
  • Organizational Culture
  • Knowledge Management