آسیب‏‌شناسی صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران با رویکردی سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‏‌پژوهشی و مطالعات راهبردی «حکمت»

چکیده

در این پژوهش، صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران بررسی شده و سعی شده تا با تحلیل مشکلات و مسائل این صنعت، به آسیب‏‌شناسی و شناسایی موانع رشد آن پرداخته شود. به این منظور پس از بررسی ادبیات موجود در حوزه نظریات سیستمی، صنعت بازی و وضعیت این صنعت در کشور، به اجمال معرفی شده است. سپس با استفاده از روش‏‌های کیفی مانند مصاحبه و تکنیک دلفی، مسائل صنعت بازی‌های رایانه‌ای از نظر خبرگان این حوزه گردآوری شده و با بهره‌گیری از تحلیل عاملی، یازده مسئله اصلی این صنعت در دو بخش مسائل داخلی و مسائل محیطی شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها