تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی ؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/jsfc.2021.137292

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر عادت‌واره مصرف‌کنندگان بر خرید کالاهای ورزشی خارجی به‌‌مثابه یک پدیده فرهنگی است. جهت دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه کنش بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه‌های تحقیق شکل گرفت. جامعه آماری شامل مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تلفیقی طبقه‌ای و تصادفی ساده 370 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی بین عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی برابر با 0/479 است و متغیّر مستقل «عادت‌واره» حدود 22 درصد از تغییرات خرید کالاهای ورزشی خارجی مصرف‌کنندگان را تبیین می‌کند. در مورد مؤلفه‌های عادت‌واره نیز نتایج بیانگر آن است که «ارزش قائل شدن برای کالاهای خارجی» دارای بیشترین ضریب همبستگی (0/521) و ضریب تأثیر (0/270) بر خرید کالاهای ورزشی خارجی است و در اولویت‌های بعدی نیز به ترتیب متغیرهای نگرش مثبت به کالاهای خارجی و تمایل به خرید کالاهای خارجی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها