بستر فرهنگی و تفاوت‌‌‌‌های محله‌ایِ باروری در کلان‌‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران

10.22034/jsfc.2021.137291

چکیده

امروزه ابعاد متفاوتی از رفتار‌‌های انسانی در بستر‌‌های متفاوت شهری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یکی از این ابعاد و مؤلفه‌ها، رفتار باروری است. رفتار باروری نه‌تنها بین شهر‌ها بلکه در درون یک شهر در بین محله‌‌ها و مناطق مختلف آن متفاوت است. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل تفاوت‌‌‌‌های منطقه‌ای و محله‌ای باروری در کلان‌شهر تهران است. روش مطالعه تحلیل ثانویه داده‌‌‌های سرشماری 1390 و واحد تحلیل محله‌‌‌‌های شهر تهران است. نتایج بیانگر نقش بستر محله‌ای و فرهنگی در شکل‌‌گیری رفتار باروری است و تفاوت‌‌‌های معناداری در سطح باروری محله‌‌های مختلف شهر تهران(از 1/9 تا 3/4 فرزند) مشاهده شد. نتایج آزمون تحلیل چندمتغیری نشان داد رابطه منفی بین کیفیت و وضعیت اقتصادی‌ اجتماعی محله با باروری وجود دارد. ترکیب اقتصادی‌ اجتماعی محله‌‌، با کنترل سایر متغیرها، همچنان تأثیر معناداری بر تفاوت‌‌‌ها و نوسانات محله‌ای باروری دارد. از این‌رو، رفتار‌های باروری نه‌تنها تحت‌‌تأثیر مشخصه‌‌های فردی است، بلکه به‌شدت از ساختار و وضعیت متفاوت محله‌‌‌‌ها و هنجار‌های فرهنگی آنها تأثیر می‌‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها