تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به‌منظور تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی کشور این پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی و با روش داده‌بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه صاحب‌نظران، پژوهشگران، سیاست‌گذاران، مدیران و مسئولین تأمین مالی حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، در نهایت با 15 نفر از این افراد مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند به‌عمل آمد. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد که الگوی مطلوب تأمین مالی، تنوع بخشی درون‌زای تأمین مالی در دانشگاه‌ها است. در واقع باید از وضعیت فعلی که نظامی دوقطبی مبتنی بر اخذ شهریه و کمک مستقیم دولتی است به نظامی متوازن و چندمنبعی که به‌صورت درون‌زا ایجاد شود، حرکت کرد. پاسخگویان، افزایش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی، شبکه‌سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندی‌ها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی‌نفعان، تقویت ارتباط ذی‌نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موردنیاز و توانمندسازی سازمان دانشگاه و اعضای هیئت علمی را به‌عنوان راهبردهایی برای نیل به الگوی مطلوب برشمردند. آنها اصولی مانند استقلال دانشگاهی، دسترسی عادلانه به آموزش عالی، خودجوشی و درون‌زایی، قابلیت اتکای روش تأمین مالی و کارایی و اثربخشی را در طراحی الگو حائز اهمیت برشمردند. سرانجام، این بررسی نشان داد که در کشور حرکتی بطیئ به‌سمت تنوع‌بخشی آغاز گردیده و می‌توان با تمرکز بر الگوی معرفی‌شده آن را تسریع نمود و از انحراف بازداشت.

کلیدواژه‌ها


1. دانایی‌فرد، حسن. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
2. ذاکرصالحی، غلامرضا و مائده صالحی نجف‌آبادی. (1391). ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران. مجله آموزش عالی ایران. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. 4(3). 
3. عمادزاده، مصطفی. (1388). تأمین مالی آموزش عالی: جایگاه دولت و بخش خصوصی، رویکرد‌ها و چشم‌انداز‌های نو در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
4. فراستخواه، مقصود. (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریه برپایه» (گراندد تئوری). تهران: نشر آگاه‏‫.
5. نادری، ابوالقاسم. (1380). توان مالی دولت و سایر راه‌های تأمین مالی آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: تهران.
6. نوروزی، خلیل؛ جواد آزادی احمدآبادی؛ مجتبی جوادی؛ معین اکبرزاده و امین اکبرزاده. (1393). تأمین مالی خیّرانه دانشگاه‌ها: شناسایی الزامات و کژکارکرد‌ها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع)). دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی. 4(1).
7. Alexander, A. T. & D. P. Martin. (2013). Intermediaries for Open Innovation: A Competencebased Comparison of Knowledge Transfer Offices Practices. Technol. Forecast. Soc. Chang. 80(1).
8. Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Education, Inc.
9. Di Gregorio, D. & S. Shane. (2003). Why Do Some Universities Generate More Start-Ups Than Others?. Research Policy. 32(2). 
10. Erfort, O.; I. Erfort. & L. Zbarazskaya. (2016). Financing Higher Education in Ukraine: The Binary Model Versus the Diversification Model. International Journal of Educational Development. No. 45.
11. Erina, J. & I. Erins. (2015). Assessment of Higher Education Financing Models in The CEE Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
12. Erins, I., & J. Erina. (2015). The Higher Education Financing System: The Case of Latvia. Social and Behavioral Sciences. No. 177.
13. Estermann, T. & E. B. Pruvot. (2011). Financially Sustainable Universities II-European Universities Diversifying Income Streams. European University Association.
14. Franklin, S.; M. Wright. & A. Lockett. (2001). Academic and Surrogate Entrepreneurs in University Spin-Out Companies. Journal of Technology Transfer. 26(1/2). 
15. Gill, T. K. & S. S. Gill. (2000). Financial Management of Universities in Developing Countries. Higher Education Policy. 13(2). 
16. Goksu, A. & G. G. Goksu. (2015). A Comparative Analysis of Higher Education Financing in Different Countries. Procedia Economics and Finance. No. 26.
17. Howells, J. (2006). Intermediation and The Role of Intermediaries in Innovation. Res. Policy. 35(5). 
18. Huang, F. (2016). Higher Education Financing in Japan: Trends and Challenges. International Journal of Educational Development. 58(C).
19. Jacob, W. J.; D. Neubauer. & H. Ye. (2016). Financing Trends in Southeast Asia and Oceania: Meeting the Demands of Regional Higher Education Growth. International Journal of Educational Development. 58(C).
20. Johnstone, D. B. (2005). Cost-Sharing and The Cost-Effectiveness of Grants and Loan Subsidies To Higher Education. In: D. B. Johnstone; M. J. Rosa; H. Vossensteyn & T. Pedro. Cost-Sharing and Accessibility in Western Higher Education: A Fairer Deal?. Dordrecht, The Netherlands: Springer Publishing.
21. Johnstone, D. B. & N. P. Marcuccı. (2007). Worldwide Trends in Higher Education Finance:Cost-Sharing, Student Loans and Support of Academic. UNESCO’s Higher Education Commissioned Paper Series. In: Http//:unesco.org\education\higher education\UNESCO Forum on Higher Education Research and Knowledge\ Papers and Publications\Commissioned Papers.
22. Kim, B. & N. Park. (2017). Lessons Learned From Financing Universal Higher Education in Korea. International Journal of Educational Development. 58(C).
23. Knight, J. (2003). Internationalization of Higher Education Practices and Priorities: 2003 IAU Survey Report. International Association of Universities.
24. Kretovics, M. & S. O. Michael. (2005). Financing Higher Education in a Global Market. Algora Publishing.
25. Lincoln, Y. S. & E. Guba. (1985). Establishing Trustworthiness, Naturalist Inquiry. Newbury Park: Sage.
26. Lockett, A. & M. Wright. (2005). Resources, Capabilities, Risk Capital and The Creation of University Spin-Out Companies. Research Policy. 34(7). 
27. Marginson, S. (2017). Global Trends in Higher Education Financing: The United Kingdom. International Journal of Educational Development. 58(C)
28. Mcpherson, M. S. & M. O. Schapiro. (2006). Us Higher Education Finance. In: E. A. Hanushek & F. Welch. Handbook of The Economics of Education. Elsevier B.V.
29. Murray, F. (2010). The Oncomouse That Roared: Hybrid Exchange Strategies As A Source of Distinction At The Boundary of Overlapping Institutions. Am. J. Sociol. 116(2). 
30. O’Shea, R. P.; T. J. Allen; A. Chevalier. & F. Roche. (2005). Entrepreneurial Orientation, Technology Transfer and Spinoff Performance of US Universities. Research Policy. 34(7). 
31. Platonova, E.; J. Bogomolova; M. Musarskiy. & O. Igumnova. (2015). Various Approaches To Financing Russian Higher Education Institutions Integrating into The Global Educational Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 214.
32. Powers, J. B. & P. P. Mcdougall. (2005). University Start-Up Formation and Technology Licensing With Firms That Go Public: A Resource-Based View of Academic Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. 20(3). 
33. Proper, E. (2009). Bringing Educational Fundraising Back To Great Britain: A Comparison With The United States. Journal of Higher Education Policy and Management. 31(2).
34. Rasmussen, E.; Moen. & M. Gulbrandsen. (2006). Initiatives To Promote Commercialization of University Knowledge. Technovation. 26(4). 
35. Teichler, U. (2006). Changing Structures of The Higher Education Systems: The Increasing Complexity of Underlying Forces. Higher Education Policy. No. 19.
36. Teichler, U. (2016). Recent Changes of Financing Higher Education in Germany and Their Intended and Unintended Consequences. International Journal of Educational Development.
37. Wenli, L. & L. Qiang. (2013). Chinese Higher Education Finance: Changes over Time and Perspectives to The Future. Social and Behavioral Sciences. No. 77.