شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیاردانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی نظام‌مند از شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی است. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است و برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی است که در فاصله سال‌های 1377 تا 1397 (1998 تا 2018) منتشر شده است. کلیدواژه‌های شایستگی اخلاقی، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی مدیران (دانشگاهی) از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگ‌ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایان‌نامه‌ دانشگاه تهران و گنج بتا و پایگاه داده‌های خارجی همچون Scholar.google، Elsevier، Proquest مورد جستجو قرار گرفت. نتایج نشان داد که با بررسی 55 منبع از 2380 منبع اولیه، 3 مؤلفه اصلی و 54 مؤلفه فرعی به‌عنوان شایستگی اخلاقی قابل احصاء است. بر این اساس ابعاد اساسی شایستگی‌های اخلاقی مدیران شامل این سه مقوله است: 1.‌ شایستگی اخلاقی فردی (تقوا، اعتماد به نفس، شجاعت و جسارت، پاکدامنی و حیا، کظم غیظ، پرهیز از شخصی کردن امور، فروتنی و...)؛ 2.‌ شایستگی اخلاقی بین‌فردی (برقراری روابط حسنه، عدالت و انصاف، صبوری، امانتداری، حسن ظن، فداکاری و...)؛ 3. شایستگی اخلاقی فرا فردی (پرهیز از پنهان‌کاری، قانون‌گرایی، مقدس شمردن خدمت‌رسانی، مصلحت‌اندیشی، مسئولیت‌پذیری سازمانی، مشارکت‌جویی، وجدان کاری و...). 

کلیدواژه‌ها


1. احمدی، سیدعلی‌اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی‌فر، محمدجواد و فاضلی کبریا، حامد. (1393). طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM. مطالعات راهبردی بسیج، 17 (64)، 56-27. [R6]
2. اسدی‌فرد، رویا؛ خائف الهی، احمدعلی و رضائیان، علی. (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (براساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. مدیریت دولتی، 3 (8)، 75-92. [R3]
3. افشارکرمانی، عزیزالله. (1390). مراتب فضیلت و اخلاق از منظر علامه طباطبائی. پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، (8)، 61-78.
4. اکرامی، محمود و رجب‌زاده، سمیه. (1390). توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران. فرایند مدیریت توسعه، 77، 69-49. [R3]
5. ایمانی، عبدالمجید و قدرتی، سمانه. (1395). مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9 (33)، 191-221. [R8]
6. آقا محمد، جواد و اسدی، سید احسن. (1395). شایستگی‌های مورد نیاز معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، 22 (2)، 75-102. [R8]
7. بنیادی نایینی، علی و تشکری، محمود. (1391). طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی. نظارت و بازرسی، 6 (19)، 7-30. [R4]
8. پناهی، سیده معصومه. (1394). شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. [R7]
9. پورکریمی، جواد و صداقت، مریم. (1393). تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1 (6)، 201-222.
10. پورکریمی، جواد؛ احتشام، زهرا؛ قموشی، زهرا و محسنی، زهرا. (1395). اخلاق حرفه‌ای مدرسان از منظر شهید ثانی: الگویی مفهومی. گرگان، سومین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی. 
11. پورکریمی، جواد؛ عزیزی، مهدی؛ فرزانه، محمد و کردی، الهام. (1394). شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 11 (1)، 79-98.
12. پورکریمی، جواد؛ قموشی، زهرا؛ احتشام، زهرا و محسنی، زهرا. (1396). اخلاق حرفه‌ای مدرسان: الگویی مفهومی مبتنی بر مطالعات پیشین. دانشگاه تهران. همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار.
13. تاج‌آبادی، حسین و بیات، مهدی. (1392). شایستگی‌های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضایی براساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مدظلی العالی). مدیریت اسلامی، 21 (1)، 83-104. [R5]
14. ترک‌زاده، جعفر و انصاری، سمیه. (1394). تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (4)، 3-22. 
15. ترک‌زاده، جعفر و محمدی، قدرت الله. (1394). ارزیابی شایستگی مدیران مدارس براساس معیارهای شایستگی مدیریتی اسلامی (معلمان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز). تحقیقات مدیریت آموزشی، 7 (2)، 40-58. [R7]
16. تشکری، محمود. (1393). شایستگی‌های سرمایه‌های انسانی پلیس اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی). مطالعات دفاعی راهبردی، 55، 136-111. [R6]
17. توکلی، غلامرضا؛ فیض عارفی، مجید و حیدری، امید. (1394). طراحی الگوی شایستگی مدیران هسته‌های نوآوری در سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن‌آوری پیشرفته. بهبود مدیریت، 9 (3)، 25-52. [R7]
18. جعفری مقدم، سعید و دانسفهانی، نرگس. (1396). شناسایی مؤلفه‌های دانشگاه اخلاق‌مدار، مطالعه موردی؛ دانشگاه تهران. همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار.
19. جهانیان، رمضان و سهندی طرق، سکینه. (1396). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران از دیدگاه مدیران، معلمان، کارشناسان دوره‌های آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه یک و دو شهر ری. مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 19، 213-242. [R9]
20. چیت‌ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ غیاثی ندوشن، سعید. (1391). تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2 (1)، 27-48.
21. حاجی‌پور، بهمن و بهادران شیروان، مصطفی. (1391). شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (2)، 227-250. [R4]
22. دامغانیان، حسین؛ رستگار، عباسعلی و یزدانی زیارت، محمد. (1396). مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 25 (7)، 95-116.
23. دانایی‌فرد، حسن و زنگویی‌نژاد، ابوذر. (1390). تئوری شایسته سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی داده بنیاد: برداشتی از نهج البلاغه. دانشگاه شاهد، 18 (1)، 243-264. [R3]
24. دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و حصیری، اسد. (1388). ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، 4 (2)، 59-90. [R1]
25. دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و درویشی، آذر. (1389). تبیین نقش شایستگی اخلاقی- اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری در ارتقاء پاسخگویی عمومی بیمارستان‌های دولتی. اخلاق و تاریخ پزشکی، 4 (3)، 57-70. [R2]
26. درخشان، مژگان و زندی، خلیل. (1396). راه‌کارهای ارتقای شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی. آموزش و ارزشیابی، 37 (10)، 163-189.
27. درویشی، آذر. (1388). ارتقاء پاسخگویی عمومی: تبیین نقش شایستگی اخلاقی- اسلامی مدیران عمومی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
28. دیانتی، محمد و عرفانی، مریم. (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها. تدبیر، 206، 19-14.
29. دیبایی صابر، محسن؛ عباسی، عفت؛ فتحی واجارگاه، کوروش و صفایی موحد. (1395). تبیین مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 13 (2)، 109-123. [R8]
30. رحیم‌نیا، فریبرز و هوشیار، وجیهه. (1391). واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدل شایستگی‌های مدیران در سیستم بانکی. مدیریت فردا، 11 (31)، 117-138. [R4]
31. رنجبر، منصور؛ خائف الهی، احمد؛ دانایی‌فرد، حسن و فانی، علی اصغر. (1392). دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23 (109)، 104-113. [R5]
32. زمانیان نجف آبادی، فاطمه. (1394). ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شایستگی اخلاقی و رابطه آن با هوش معنوی کارکنان سازمان‌های دولتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. [R7]
33. زیرک، مهدی؛ کوهستانی، حسینعلی؛ خوی‌نژاد، غلامرضا و آهنچیان، محمدرضا. (1388). بررسی استانداردهای حرفه‌ای رؤسای دانشگاه‌ها به منظور ارائه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی. پژوهشنامه تربیتی، 19 (5)، 1-34.
34. سپهوند، رضا و شریعن‌نژاد، علی. (1393). بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های خرم‌آباد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (3)، 505-528. [R6]
35. سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی؛ سلمانپور، محمدجواد؛ ترک‌زاده، جعفر و محمدی، قدرت الله. (1395). مورد کاوی شایستگی‌های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی (مورد مطالعه دانشگاه‌های دولتی استان فارس). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4 (6)، 495-522. [R8]
36. سهرابی، بابک و خانلری، امیر. (1388). اخلاق، فنّاوری اطلاعات و رفتار شهروندسازمانی. اخلاق در علوم و فنّاوری، 2 و 1 (4)، 1-10.
37. سینکیویچ، لوکاس. (2014). مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (دیدگاه یادگیری مادام العمر؛ رویکردی پژوهشی). جواد پورکریمی و محمد فرزانه (1396). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
38. شاه محمدی، نیره. (1393). تربیت معلم آلمانی؛ جایگاه شایستگی حرفه‌ای معلمان در آلمان. رشد معلم، 31 (2)، 42-44. [R6]
39. شمس مورکانی، غلامرضا؛ خراسانی، اباصلت و عباسی کسانی، حامد. (1393). تدوین مؤلفه‌های شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی: مطالعه کیفی. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 2 (3)، 37-64. [R6]
40. شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1392). سند دانشگاه اسلامی. تهران: انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
41. شیری، اردشیر؛ عزیزیان‌پور، مسعود و رستمی، کرم رضا. (1392). بررسی رابطه بین شایستگی‌های اخلاقی- اسلامی با ابعاد بی‌تفاوتی سازمانی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 1 (3)، 3-18. [R5]
42. عارف، هادی و مرادی شیرازی، سید عباس. (1396). شفاف سازی مفهومی شایستگی در مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل مفهومی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 2 (5)، 13-30.
43. عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قورچیان، نادرقلی. (1396). تدوین الگوی مفهومی طراحی برنامه آموزش مدیران مبتنی بر شایستگی مدیریتی: پژوهش کیفی (مورد بانک توسعه تعاون). نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 3 (12)، 47-61. [R9]
44. عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ تقی‌پور ظهیر، علی و رحیمیان، حمید. (1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (4)، 23-33. [R7]
45. عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ صفری، حسین و غلامی، مهرداد. (1394).الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم‌انداز 1404. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4 (1)، 23-38. [R7]
46. فتاح‌پور مرندی، مرتضی؛ کاشف، سید محمد؛ سیدعامری، میرحسن و شجیع، رضا. (1395). الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4 (15)، 23-38. [R8]
47. قربان‌نژاد، پریسا و عیسی‌خانی، احمد. (1395). طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی براساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (5)، 1-12. [R8]
48. قموشی، زهرا؛ احتشام، زهرا و محسنی‌مهر، زهرا. (1396). واکاوی مؤلفه‌های اخلاقی مدرسان از منظر منابع اسلامی منتخب. جامعه المصطفی، همایش بین المللی اخلاق در ادیان، 24-1. 
49. کاوسی خامنه، روشنک؛ پورعزت، علی اصغر و عباسی، طیبه. (1396). شناسایی و تدوین ویژگی‌های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری. مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 9 (1)، 35-60. [R9]
50. کردی، الهام. (1394). نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران و تدوین برنامه آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
51. کمالی، یحیی. (1396). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست‌گذاری عمومی. سیاست، 3 (47)، 721-736.
52. محمدی، مرتضی؛ اسمعیلی، محمدرضا و سجادی هزاوه، سید حمید. (1395). شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز مدیران ورزشی ناجا و ارائه الگو. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 3 (4)، 114-139. [R8]
53. محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم و حیدری، یونس. (1391). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی. فرآیند مدیریت و توسعه، 79، 93-69. [R4]
54. محمودی، سید محمد؛ زارعی متین، حسن و بحیرایی، صدیقه. (1391). شناسایی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاهی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (1)، 114-143. [R4]
55. مطلبی‌فرد، علیرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ لطفی، لیلا و محبت، هدیه. (1391). نشانگرهای حرفه‌ای مدیران آموزش عالی؛ با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا. رهبری و مدیریت آموزشی، 20 (6)، 87-110.
56. موسی‌زاده، زهره و عدلی، مریم. (1388). معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه. اندیشه مدیریت، 1 (3)، 103-132.
57. نجفی، فرشته؛ منجذبی، فاطمه و نیک‌پیما، نسرین. (1392). متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستاری: یک مطالعه مروری. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 4 (2)، 320-335.
58. نصیری ولیک بنی، فخرالسادات و نویدی، پرویز. (1395). رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی. اخلاق در علوم و فنّاوری، 2 (11)، 61-68.
59. نظرزاده زارع، محسن. (1395). طراحی و تبیین الگوی شایستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر تعاملات بین‌المللی. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
60. نعمتی، محمدعلی و محسنی، هدی سادات. (1389). اخلاق در آموزش عالی؛ مؤلفه‌ها، الزامات و راهبردها. آموزش عالی، 63، 9-46. 
61. نورمحمدی، محمدرضا و نیک معین، جواد. (1394). معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امام علی (ع) در نهج‌البلاغه. اسلام و مدیریت، 4 (7)، 139-159. [R7]
62. نیرومند، پوراندخت؛ رنجبر، محبوبه و بامداد صوفی، جهانیار. (1390). شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (ارائه یک چارچوب پیشنهادی). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (15)، 73-102. [R3]
63. واحدنژاد، سعید. (1396). شایستگی‌های اخلاقی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر همدان از منظر اسلام (قرآن و نهج البلاغه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر. [R9]
64. الوانی، سید مهدی؛ اردلان، امید و محمدی فتاح، اصغر. (1395). طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی‌های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای مدظله العالی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، 8 (1)، 1-30. [R8]
65. الوانی، سیدمهدی و رحمتی، محمدحسین. (1386). فرآیند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان. فرهنگ مدیریت، 5 (15)، 43-70.
66. هاشمی، سید احمد؛ ماشین‌چی، علی اصغر و محمدخانی، کامران. (1395). ارائه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیأت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7 (4)، 185-210. [R8]
67. هاشمی، سید ذبیح اله. (1391). طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی ایران. مدیریت کسب و کار، 16، 141-115. [R4]
68. هدایتی، علی اصغر؛ برجعلی زاده، راضیه و اله بداشتی، ندا. (1390). اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های دینی. تاریخ پزشکی، سال 3 (۸)، 38-63.
69. Abraham, S. E., Karns, L. A., Shaw, K., & Mena, M. A. (2001). Managerial competencies and the managerial performance appraisal process. Journal of Management Development, 20 (10), 842-852. [R11]
70. Asumeng, M. A. (2014). Managerial competency models: a critical review and proposed holistic-domain model. Journal of Management Research, 6 (4), 1-20. [R18]
71. Barkhordari-Sharifabad, M., Ashktorab, T., & Atashzadeh-Shoorideh, F. (2018). Ethical competency of nurse leaders: a qualitative study. Nursing ethics, 25 (1), 20-36. [R22]
72. Calder, G. (2015). Competence, ethical practice and professional ethics teaching. Ethics and Social Welfare, 9 (3), 297-311.
73. Chong, E. (2013). Managerial competencies and career advancement: A comparative study of managers in two countries. Journal of Business Research, 66 (3), 345-353. [R17]
74. Christie, C., Bowen, D., & Paarmann, C. (2007). Effectiveness of faculty training to enhance clinical evaluation of student competence in ethical reasoning and professionalism. Journal of Dental Education, 71 (8), 1048-1057. [R13]
75. Cooper, T. L., & Menzel, D. C. (2013). Achieving ethical competence for public service leadership. ME Sharpe.
76. Dziekoński, K. (2017). Project managers’ competencies model for construction industry in Poland. Procedia Engineering, 182, 174-181. [R21]
77. Höglund, A. T., Eriksson, S., & Helgesson, G. (2010). The role of guidelines in ethical competence-building: perceptions among research nurses and physicians. Clinical Ethics, 5 (2), 95-102.‏
78. Kälvemark Sporrong, S. (2007). Ethical competence and moral distress in the health care sector: A prospective evaluation of ethics rounds (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).
79. Kälvemark Sporrong, S., Arnetz, B., Hansson, M. G., Westerholm, P., & Höglund, A. T. (2007). Developing ethical competence in health care organizations. Nursing Ethics, 14 (6), 825-837.‏
80. Kavathatzopoulos, I. (2005). Computers for ethical competence. In ETHICOMP.‏
81. Kavathatzopoulos, I., Kostrzewa, A., & Berg, K. (2008). Measuring ethical competence of organizations. 21st Annual European Business Ethics Network, Antalya, Turkey.
82. Kulju, K., Stolt, M., Suhonen, R., & Leino-Kilpi, H. (2016). Ethical competence: A concept analysis. Nursing ethics, 23 (4), 401-412.
83. Larkin, G. L. (1999). Evaluating professionalism in emergency medicine: clinical ethical competence. Academic Emergency Medicine, 6 (4), 302-311. [R10]
84. Lechasseur, K., Caux, C., Dollé, S., & Legault, A. (2016). Ethical competence: an integrative 
85. Liikamaa, K. (2015). Developing a Project Manager’s Competencies: A Collective View of the Most Important Competencies. Procedia Manufacturing, 3, 681-687. [R19]
86. Lorber, M., & Skela Savič, B. (2011). Perceptions of managerial competencies, style, and characteristics among professionals in nursing. Croatian medical journal, 52 (2), 198-204. [R15]
87. Martina, K., Hana, U., & Jiri, F. (2012). Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Journal of competitiveness, 4 (1), 129-142.‏ [R16]
88. Meine, M. F., & Dunn, T. P. (2013). The search for ethical competency: Do ethics codes matter?. Public Integrity, 15 (2), 149-166.
89. Morales-Sánchez, R., & Cabello-Medina, C. (2013). The role of four universal moral competencies in ethical decision-making. Journal of Business Ethics, 116 (4), 717-734.‏
90. Pohling, R., Bzdok, D., Eigenstetter, M., Stumpf, S., & Strobel, A. (2016). What is ethical competence? The role of empathy, personal values, and the five-factor model of personality in ethical decision-making. Journal of Business Ethics, 137 (3), 449-474. [R20]
91. review. Nursing ethics, 0969733016667773.‏
92. Thomas Whetstone, J. (2005). A framework for organizational virtue: the interrelationship of mission, culture and leadership. Business ethics: a european review, 14 (4), 367-378.
93. Trivellas, P., & Drimoussis, C. (2013). Investigating leadership styles, behavioural and managerial competency profiles of successful project managers in Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 692-700. [R17]
94. Whitton, H. (2007). Developing the’Ethical Competence’of Public Officials-a Capacity-building Approach. Viesoji politika ir administravimas, (21). [R13]
95. Xuejun Qiao, J., & Wang, W. (2009). Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China. Journal of European Industrial Training, 33 (1), 69-81. [R14]
96. Young, M., & Dulewicz, V. (2005). A model of command, leadership and management competency in the British Royal Navy. Leadership & Organization Development Journal, 26 (3), 228-241. [R12]