دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 1-188 (موضوع این شماره: آسیب‌شناسی علوم انسانی) 
2. آسیب‌شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران

صفحه 27-51

محمدتقی ایمان؛ احمد کلاته‌ساداتی


4. آسیب‌شناسی فلسفه

صفحه 79-101

عبدالحسین خسروپناه