دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 1-220 
2. مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار

صفحه 29-57

حسین بنی‌فاطمه؛ راب شیلدز؛ فاطمه گلابی؛ فردین قریشی؛ فرهاد بیانی


6. فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

صفحه 147-170

سید محمد سیدکلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ علی رضایی شریف