دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-256 
4. ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران

صفحه 117-153

محمدصادق خیاطیان؛ کیارش فرتاش؛ پدرام پورعسگری


5. واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها

صفحه 155-183

حمید عبدی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدرضا نیلی؛ سعید رجایی‌پور


6. تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

صفحه 185-216

عباس عباسپور؛ محمدمهدی کرامتی تولایی؛ حمید رحیمیان؛ اسفندیار جهانگرد