تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادتواره و خرید کالاهای ورزشی خارجی؛ مطالعه موردی مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر عادتواره مصرف­کنندگان بر خرید کالاهای ورزشی خارجی به‌ مثابه یک پدیده فرهنگی است. جهت دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه کنش بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه­های تحقیق مطرح گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف­کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تلفیقی طبقه­ای و تصادفی ساده 370 نفر از آنها انتخاب گردید. جهت گردآوری داده­ها نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی بین عادتواره و خرید کالاهای ورزشی خارجی برابر با 479/0 است و متغیّر مستقل «عادتواره» حدود 22 درصد از تغییرات خرید کالاهای ورزشی خارجی مصرف‌کنندگان را تبیین می­کند. در مورد مؤلفه­های عادتواره نیز نتایج بیانگر آن است که «ارزش قائل شدن برای کالاهای خارجی» دارای بیشترین ضریب همبستگی (521/0) و ضریب تأثیر 270/0 بر خرید کالاهای ورزشی خارجی است و در اولویت­های بعدی نیز به ترتیب متغیرهای نگرش مثبت به کالاهای خارجی و تمایل به خرید کالاهای خارجی قرار دارند؛ بنابراین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین عادتواره و خرید کالاهای ورزشی خارجی مصرف­کنندگان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها