کلیدواژه‌ها = مهندسی فرهنگی
روش کشف الگوی اسلامی مهندسی فرهنگی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 91-118

عبدالکریم بهجت‌پور


کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی