رابطه میان فرهنگ و نهادهای رسمی در توسعه اقتصادی؛ با تأکید بر قانون‌پذیری در چارچوب اقتصاد نهادی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jsfc.2021.141190

چکیده

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. پیشرفت اقتصادی نیازمند اصلاحات نهادی است؛ در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون‌پذیری بررسی‌شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون‌پذیری به‌عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.کاویدن این نقش و تأثیرگذاری نهاد غیررسمی فرهنگ و نهاد رسمی قانون بر توسعه اقتصادی در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. در این چارچوب اثرگذاری قوانین توسعه پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران بر فرهنگ و رابطه متقابل آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می‌کند و در صورت بروز تضاد مردم ترجیح می‌دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این‌حال قوانین ممکن است به‌مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به‌مرور زمان یا در اثر تکانه‌ها زائل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها