مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز با روش پیمایشی و در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تبریز که بالغ بر 14777 نفر است تشکیل می‌دهد. از این تعداد 438 نفر بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه گردآوری شد. هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss نسخه 22 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج نشان داد متوسط شادکامی اعضای خانوادهای شاهد و ایثارگر شهر تبریز 12/67 درصد و در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بررسی مدل ساختاری نیز بیانگر این است که متغیرهای تاب‌آوری، هوش معنوی، سن و جنسیت به طور معنی‌داری توانسته‌اند 41 درصد از تغییرات احساس شادکامی اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر را تبیین نمایند. خانواده‌هایی که اعضای‌شان تاب‌آورتر و دارای هوش معنوی بالاترند، معمولاً در قیاس با اعضای خانواده‌های دیگر شادتر بوده‌اند. در مجموع، مدل ساختاری تحقیق مدل مناسبی برای تبیین تغییرات احساس شادکامی اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها