راه‌بردهای سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اراک، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در این نوشته به واکاوی راه‌بردهای سینمای هالیوود در معرّفی مشکلات زیست‌محیطی و راه‌حل‌های پیشنهادی در پویانمایی لوراکس می‌پردازیم. با بهره‌گیری از روی‌کرد هم‌جوارسازی و خوانش انتقادیِ گفتمانِ نظامِ جهانیِ سرمایه‌داری، که این پویانمایی یکی از بازنموده‌های آن است، از ساز و کارهای تثبیت و تحکیم نظام معنایی گفتمان غرب رمزگشایی می‌شود. این پویانمایی تلاش دارد نمایی تازه از معضلات فراگیر زیست‌محیطی، مثل چگونگی بازتعریف مشکلات زیستی، مقصّرین، مسئولیّت‌ها، و راه‌حل‌ها، فراروی بیننده قرار دهد. امّا یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مشکلات زیستی صرفاً بهانه‌ای است برای مشروعیت بخشی به گفتمان مصرف‌گرایی، بازاریابی برای شرکت‌های چند ملیّتی و مهمّ‌تر از همه، اشاعه‌ی اومانیسم. بازنمایی مومنین به خدا و نبوّت در این پویانمایی به صورت موجوداتی مسلوب‌الاختیار و درمانده است. امّا اومانیسم با بیان روشن‌تر، نیرومندتر و شگرف‌تر اندیشه‌ها و توان‌مندی‌های انسان مستقل، قهرمان خود را تا قلمرو اثیری الاهگان عروج می‌دهد تا در آن‌جا موضوع تأمّل تماشاگرانه‌ی بینندگان باشد. بیننده‌ی این پویانمایی در پایان درمی‌یابد که برای اوّلین بار در تاریخ جهان، گفتمان غرب در قالب یک نظام دادگر جهانی پدیدار شده است که برآیند «گرایش‌ها و تمایلات عمیق جهان اجتماعی» است و می‌تواند بدون نیاز به هدایت الهی، گزینه‌های گوناگون معنابخشی به زندگی سعادت‌مند را در اختیار انسان ‌گذارد.

کلیدواژه‌ها