بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

در جهان امروز روند رو به رشدی از اولویت اموال مادی و کالاهای اقتصادی در سطح فردی در تمامی جوامع مدرن مشاهده می‌شود. به‌گونه‌ای که افراد، خود و دیگران را بر اساس اموال و دارایی‌ها که به‌مثابه نمادی اساسی برای ویژگی‌های شخصی، تعلقات و علایق عمل می‌کند، تعریف می‌کنند. بر همین مبنا، هدف مطالعه حاضر بررسی ترجیحات مادی خانواده‌های یزدی و عوامل مرتبط با آن است. روش مورد استفاده، تکنیک پیمایش است. جامعه آماری، مردان سرپرست خانوار شهر یزد و فرایند انتخاب نمونه، نمونه‌گیری طبقه‌ای با تعداد 384 نمونه بود. داده‌های تحقیق نشان داد که میانگین ترجیحات مادی یزدی‌ها بیش‌از حد متوسط است و بیشترین اولویت نزد آنان در خرید زمین و ملک، پس‌انداز پول، تأکید بر مادیات، موفقیت مادی مشاهده شده است. بین متغیرهای سن، تحصیلات، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، ازخودبیگانگی با متغیر وابسته تحقیق ترجیحات رابطه معنادار وجود دارد. درمجموع، نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که پیش‌بین اولویت‌های مادی شهروندان یزدی بر اساس ازخودبیگانگی با مقدار بتای 63/0، منزلت اجتماعی با بتای 24/0 و تحصیلات با بتای 08/0 و سن با بتای 11/0- معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها