شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیاردانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش برجسته مدیران در عرصه دستیابی به اهداف سازمان‌ها، بالاخص مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛ توجه به انتخاب و انتصاب مدیران، از اهمیت زیادی برخوردار است و اهتمام به شایستگی‌های اخلاقی مدیران باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی نظام‌مند از شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع شایستگی‌های اخلاقی مدیران (دانشگاهی)است. ( 1377-1397 همچنین 1998-2018)
کلیدواژه‌های شایستگی‌های اخلاقی، شایستگی حرفه‌ای و شایستگی مدیران (دانشگاهی) از پایگاه داده‌های داخلی یعنی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگ‌ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایان‌نامه‌ دانشگاه تهران و گنج بتا و پایگاه داده‌های خارجی همچون Scholar.google، Elsevier، Proquest در 20 سال اخیر مورد جستجو قرار گرفت. با بررسی 55 منبع از 2380 منابع اولیه، 3 مؤلفه اصلی و 54 مؤلفه فرعی به‌عنوان شایستگی اخلاقی در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی استخراج شد. بر این اساس، ابعاد اساسی شایستگی‌های اخلاقی مدیران ذیل این سه مؤلفه خواهد بود: 1. شایستگی اخلاقی فردی (تقوا، اعتماد به نفس، شجاعت و جسارت، پاکدامنی و حیا، کظم غیظ، پرهیز از شخصی کردن امور، تواضع و فروتنی و ...)؛ 2. شایستگی اخلاقی بین‌فردی (برقراری روابط حسنه، عدالت و انصاف، صبر و بردباری، امانتداری، حسن ظن، فداکاری و ایثار و...)؛ 3. شایستگی اخلاقی فرا فردی (پرهیز از پنهان‌کاری، قانون‌گرایی، مقدس شمردن خدمت‌رسانی، مصلحت‌اندیشی، مسئولیت‌پذیری سازمانی، مشارکت‌جویی و وجدان کاری).

کلیدواژه‌ها