نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 123-145]
 • آموزش عالی ایران دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • آینده‌پژوهی آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 163-198]

ا

 • ابعاد دین تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]
 • اخلاق استنادی تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • ارتباطات بین‌المللی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • ارتباطات علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • استحاله ارزشی مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • استقراء از متون دینی در علوم اجتماعی بازتعریف مفهوم عرفی‌شدن و شاخص‌یابی آن در منابع اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-32]
 • استناد تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • اسلام آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 163-198]
 • اشتراک دانش اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • اقتدار علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • امر خیر تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 123-145]
 • انفاق تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 123-145]
 • اهل سنت کرد الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]

ب

 • بازاندیشی هویتی سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • بدن پیاده‌رو تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • برساخت‌گرایی اجتماعی نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • بندرعباس دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • بوردیو تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]
 • بیگانگی دانشگاهی تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]

پ

 • پدیدارشناسی تفسیری مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • پژوهش ترکیبی طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • پژوهش کیفی دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • پژوهشگران تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • پیاده‌روی تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]

ت

 • تاریخ دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • تاریخ‌گرایی دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • تحلیل انتقادی دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • تحلیل ذی‌نفعان آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • تحلیل روایت تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]
 • تحلیل نشانه‌شناسی اکو تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]
 • تعارض والد ـ نوجوان اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • تعامل استاد و دانشجو مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • تعریف عرفی‌شدن بازتعریف مفهوم عرفی‌شدن و شاخص‌یابی آن در منابع اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-32]

ج

 • جغرافیا دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • جغرافیاگرایی مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]
 • جهانی‌شدن مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]

ح

 • حبس دانش اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • حجاب دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • حمایت اجتماعی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]

خ

 • خانواده‌‌درمانی اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]

د

 • دانش اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • دانش‌آموزان رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • دانشجویان تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • دانشجویان تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]
 • دانشجویان دکتری تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • دانشگاه دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • دانشگاه اصفهان تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • دیپلماسی علم و فنّاوری (دعف) ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]

ذ

 • ذات‌گرایی فنّاورانه نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]

ر

 • رئالیسم انتقادی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • راهبرد‌های انطباقی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]
 • راهنمایی پایان‌نامه مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • رفتار استنادی تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • رفتار دینی تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 123-145]
 • رویکرد انتقادی فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]

ز

 • زائران پیاده تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • زنان و دختران جوان دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • زیرساختار مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]

ژ

 • ژیل دِلوز مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]

س

 • سبک زندگی دینی رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • سبک زندگی فراغتی رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • سرقت ادبی تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • سرقت علمی تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • سرمایه فرهنگی سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • سفر مقدس تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • سناریوپردازی آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 163-198]
 • سیاست عمومی مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • سیاست‌گذاری دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]
 • سینمای دینی و مذهبی تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]

ش

 • شاخص‌‌های درون‌دینی عرفی‌شدن بازتعریف مفهوم عرفی‌شدن و شاخص‌یابی آن در منابع اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-32]
 • شادمانی اجتماعی رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]

ص

 • صنایع فرهنگی آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]

ط

 • طرح تک‌آزمودنی اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]

ع

 • عاملیت اجتماعی نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • عملکرد دولت مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • عناصر ساختاری/ مدیریتی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • عناصر فرهنگی/ روان‌شناختی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]

ف

 • فردگرایی ضد اجتماعی مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • فرهنگ تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • فرهنگ کیفیت فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • فلسفه مکان مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]
 • فمینیسم فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]
 • فنّاوری‌های همگرا نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • فیلم «طلا و مس» تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]

ق

 • قدرت نرم ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • قرآن کریم تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 123-145]
 • قوم کرد الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]
 • قومیت تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • قومیت الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]

ک

 • کارآیی تولید مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • کارکرد نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • کتاب خواندن تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • کلان‌شهر تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]

م

 • مبناگراییِ تاریخی مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]
 • مداخله دولت مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • مدیران زن فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]
 • مردم‌نگاری مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • مصرف مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • مصنوعات فنّاورانه نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • مطالعه تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • مطالعه کیفی اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • معرفت‌شناسی اجتماعی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • معرفت‌شناسیِ ریزوماتیک مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]
 • موفقیت تحصیلی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]
 • میدان‌های دانشگاهی تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]

ن

 • نظارت طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • نظارت راهبردی طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • نظام نوآوری آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • نظریه ابرتابع رفتار تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • نظریه داده‌بنیاد فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • نظریه سازمان و مدیریت فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]
 • نظریه ماهیت دوگانه نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • نظریه ناسازی تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]
 • نقد فمینیسم فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]
 • نگارش پایان‌نامه مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • نگاشت نهادی آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • نمایش‌درمانگری خانواده اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • نمایش‌درمانی اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • نیت‌مندی سفر تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]

و

 • واقعیت اجتماعی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]

ه

 • هالیوود آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 163-198]
 • هستی‌شناسی اجتماعی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • همدلی تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • همدلی قومی فرهنگی تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • هنر‌های نمایشی مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • هویت الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]
 • هویت بخشی‌شده مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • هویت جهان‌وطنی سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • هویت قومی سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • هویت ملی سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • هیجان ‌شناختی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]