نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش زبان انگلیسی تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]
 • آموزش عالی بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]
 • آینده‌نگاری تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]

ا

 • اثر چارچوب مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • اخلاق اسلامی صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]
 • ارزش‌های فرهنگی تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]
 • ازخودبیگانگی تحصیلی فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • افق‌ها چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • اقتصاد دانش تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • القای فرهنگی تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]
 • امر قدسی ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]
 • انطباق روان‌شناختی مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]
 • انواع فرهنگ سازمانی طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • اومانیسم ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]

ب

 • بازنمایی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • بازی ویدئویی بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • برنامه پنجم توسعه تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • برنامه سوم و چهارم توسعه ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • بیداری اسلامی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]

پ

 • پویایی سیستم‌ها تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]

ت

 • تبیین علّی تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • تجارت مرزی تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • تراکم زمانی ـ جهانی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • تربیت دینی  چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • تشریح دلیلی تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • تغییرات خانواده تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • تکنولوژی تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • تمایز طبقاتی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • تمدن‌سازی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]
 • تمدن نوین اسلامی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]
 • تنبلی اجتماعی جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]
 • تنوع دینداری دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]

ج

 • جامعه اطلاعاتی تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • جامعه یادگیری تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]
 • جنبش‌های نوپدید دینی ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]
 • جهاد دانشگاهی مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • جهان‌زیست تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • جهانِ‌‌عرب جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • جهان‌های سه‌گانه نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • جهانی‌سازی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • جهانی‌شدن تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]

چ

 • چالش‌ها چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]

ح

 • حریم خصوصی صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]

خ

 • خط‌مشی آموزش عالی تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • خط‌مشی گذاری فرهنگی تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]

د

 • درگیری هیجانی مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • دوره سازندگی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • دیپلماسی فرهنگی تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]
 • دین ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • دین دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • دین ایدئولوژیک تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • دینداری فرهنگی دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]

ر

 • رسانه تعاملی بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • رضایت شغلی عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • رکوردسازی جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]
 • روش‌شناسی بنیادین نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]

ز

 • زبان تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]

س

 • ساختار تقدیس سنتی ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]
 • ساختار تقدیس نوپدید ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]
 • سازمان پژوهش و فناوری مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • سایبرفضا بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • سایبورگ بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • سرمایه انسانی مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • سروش تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • سفرنامه جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]
 • سوبژکتیویسم تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • سیاست‌گذاری ملی مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • سیستم خط‌مشی‌گذاری تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • سیمز 3 بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • سینما شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]

ش

 • شریعتی تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • شهرستان مریوان تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • شوک‌های کاری عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]

ص

 • صنعت دانش تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • صنعت دانش‌بنیان تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]

ع

 • عادت‌واره دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • عقل ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • عقل‌گرایی ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • علم بومی نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • علوم انسانی بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]
 • عملکرد پژوهشی بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]

ف

 • فرایند اجتماعی شدن عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • فردید تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • فرهنگ ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • فرهنگ نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • فرهنگ ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • فرهنگ دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • فرهنگ‌پذیری مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • فرهنگ سازمانی‏ طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • فرهنگ عربی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • فضای مجازی صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]
 • فعالیت‌های چالشی عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • فیلم شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]

ق

 • قدرت نرم تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • کارایی بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]
 • کارکنان دانش‌محور عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • کیفیت آموزش و پژوهش تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]

گ

م

 • مبانی معرفتی نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • مبانی وجودی نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • متفکران عرب جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • مدل‌های خط‌مشی‌گذاری تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • مدیریت استعداد مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • مدیریت فرهنگ سازمانی طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • مسیر شغلی عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • مصاحبه عمیق بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • مصرف شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • مصرف بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • مطالعات تطبیقی جهانی جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]
 • معقولات ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • منابع خانوادگی مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • منابع دینی مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]

ن

 • نشانه‌شناسی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • نظام ملی نوآوری مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • نظریات درون‌زا و برون‌زا نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • نظریه نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • نظریه پیچیدگی چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • نظریه خودتعیین‌گری فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • نظریه دریافت بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • نظریه زمینه‌ای تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • نظریه صلح‌سازی تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]
 • نگهداری و ترک خدمت عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • نهادهای انقلاب اسلامی طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • نیازهای روان‌شناختی اساسی فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]

ه

 • هایدگر تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • هنجار صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]
 • هویت اجتماعی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • هویت‌یابی بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]