دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 1-216 (موضوع این شماره:‌ جنسیت و ازدواج) 
زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان

صفحه 127-163

مرجان زرندی؛ سیدعلی هاشمیان‌فر؛ مسعود کیانپور