دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 1-276 
گونه‌شناسی معنویت‌گرایان جدید

صفحه 203-233

ابوتراب طالبی؛ صدیقه رمضانی تمیجانی