دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 1-196 
عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

صفحه 7-33

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان


جایگاه دانش در مهارت‌آموزی

صفحه 67-90

شهین ایروانی؛ بهناز مرجانی


آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

صفحه 161-188

نفیسه تقی‌زاده کرمان؛ رضوان حسینقلی‌زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی