دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 1-196