دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 1-192 
تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید

صفحه 85-104

حسین روحانی؛ علیرضا آقاحسینی


تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها

صفحه 135-162

محمدرضا باقری؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدمهدی مظاهری؛ شهلا باقری‌میاب