دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 1-236 
طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

صفحه 113-138

برزو فرهی‌بوزنجانی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ محمد بازرگانی؛ محمدرضا سلطانی


تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

صفحه 139-171

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید خداداد حسینی


پنج سال با راهبرد فرهنگ

صفحه 207-227

دفتر فصلنامه راهبرد فرهنگ