دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 1-220 (شماره زمستان) 
مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک؛ مورد مطالعه: ساکنان 15-55 ساله شهر بیرجند

صفحه 183-208

10.22034/jsfc.2021.268886.2206

علی محمد طالبی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی‌اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی