دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-220 (شماره زمستان 1400) 
طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری(ره)

صفحه 33-56

علی اصغر خندان؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمد جوادی؛ سید امیر رضا برقعی


باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی؛ یک مطالعه پدیدار‌شناسی

صفحه 159-182

حمیده زارع بیدکی؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی