دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 1-220 
فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی

صفحه 55-80

10.22034/jsfc.2021.141190

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ امراله امینی