دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 1-220