دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 1-220 
عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده