زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد دهاقان

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر بر آن است تا با نگاهی برساخت‌گرایانه، تعهد زناشویی را از منظر زنان درک کرده و براساس تفسیر آنان، تصویری جامع از علل و عواملی که موجب ایجاد و تغییر تعهد در روابط زوجین می‌شود، ارائه دهد. در این تحقیق با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با روش نظریه مبنایی به برساخته شدن تعهد زناشویی پرداخته شده است. نمونه تحقیق 38 نفر از زنانی هستند که تجربه تأهل را داشته و به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. پس از اعتمادسازی، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شده و تحلیل داده‌ها به‌روش کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی انجام شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد تجربه زیست کودکی و نوجوانی، پارادوکس ارزش‌های‌ فردی، ویژگی‌های‌ شخصیتی، تجربه زندگی مشترک، سبک زندگی مصرفی/ فراغتی، هنجار‌های‌ تجویزشده ازدواج، نیاز به کسب تجربه عشق و دستاورد‌های‌ نوین زنان، به‌مثابه شرایط علّی، تعهد را به امری سیال برساخته می‌نماید. سیالیتِ امر تعهد زناشویی در بسترهایی چون تعارضات معرفتی، تسلط گفتمان رضایت جنسی در روابط زوجین، رفاه نسبی جامعه و در شرایط مداخله‌گریِ رسانه‌ها و ارتباطات بین فرهنگی، تعاملات زنان را به دوگونه برمی‌تابد: گروهی از زنان با ارزیابی مثبت از موقعیت ازدواج خود و با استفاده از آموزش صحیح و تقویت مهارت‌های‌ زندگی موجب می‌شوند تا ازدواج بادوامِ تعهد محور به موقعیتی بهنجار تبدیل گردد، اما در مقابل گروهی دیگر با ارزیابی منفی از ازدواج خویش و جدایی پنهان از همسر با پیامد‌های‌ منفی چون عهدشکنی، گسترش روابط چندگانه عاطفی و جنسی، طلاق و عدم سلامت روحی مواجه می‌شوند. آگاهی و جهت‌گیری صحیح نسبت به پیامدها می‌تواند میزان آسیب‌های ناشی از تغییرات شناختی از تعهد زناشویی را به حداقل برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Social Construct of marital Commitment: A Case Study of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Marjan Zarandi 1
  • Seyed Ali Hashemianfar 2
  • Masoud Kianpour 2
1 PhD Student, Department of Cultural Sociology, Dehaqan Azad University
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Isfahan University
چکیده [English]

The present paper is an attempt to study marital commitment from the viewpoint of women through a constructionist approach and based on their interpretation depict a comprehensive picture of the reasons and factors causing the commitment as well as changes in the commitment in the couple’s relationship. The construct of marital commitment has been studied through an interpretive approach based on grounded theoretical method.  The sample for this study consisted of 38 women with marriage experience who were selected through targeted and theoretical method. After confidence building, the necessary data were collected through semi-structured in-depth interview and analyzed through three-stage open, axial and selective coding.
The findings of the research indicate that childhood and adolescence life experiences, paradox of individual values, personality traits, joint life experience, consumption/leisure lifestyle, prescribed marital norms, need to experience love and women’s modern achievements, as causal conditions, construct commitment into a volatile issue. In such contexts as epistemological contradictions, hegemony of the discourse of sexual satisfaction in the couple’s relations, relative welfare of society and under the circumstances of media intervention and intercultural relations, the volatility of the issue of marital commitment leads to two types of women’s interactions:  A group of women, through positive assessment of their marriage and by using appropriate education and consolidation of life skills, have caused commitment-based sustainable marriage to turn into a normal situation. In contrast, another group, through negative assessment of their marriage and clandestine separation from their husband, have faced negative consequences such as breach of commitment, promotion of multiple emotional and sexual relations, divorce and lack of mental health.
Awareness and proper approach to the consequences can reduce the degree of problems stemming from cognitive changes of marital commitment to the minimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Commitment
  • Social Constructionism
  • Ground Theory