رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

تحولات جامعه ایران منجر به تغییرات مهمی در شکل روابط پیش از ازدواج در بین جوانان شده است. مطالعات پیشین نشان داده‌اند، این روابط اگر با افراد متعدد یا به‌طور پیشرفته باشد، تأثیر نامطلوبی بر کیفیت رابطه بعدی فرد خواهد داشت. اما اگر به‌عنوان مسیری برای رسیدن به ازدواج انتخاب ‌شود و با نظارت خانواده و جامعه باشد باعث ارتقاء کیفیت انتخاب فرد می‌شود. بر این اساس در این پژوهش قصد بررسی رابطه میان سطوح روابط پیش از ازدواج با میزان سازگاری زوجین را داریم. باتوجه به نقش تعیین‌کننده خانواده در گفتمان جامعه ایرانی در این بررسی، نگرش والدین به رابطه پیش از ازدواج و ازدواج فرزندشان نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع‌آوری گروه نمونه از روش در دسترس و گلوله برفی استفاده شد و از افراد خواسته شد علاوه بر سطح ارتباط خود، آزمون سازگاری زناشویی را تکمیل کنند. نتایج این بررسی نشان داد، سازگاری زناشویی افرادی که پیش از ازدواج رابطه‌ای نداشتند و یا روابط محدودی داشته‌اند بیش از افراد با روابط پیشرفته و متعدد است. توافق والدین با ازدواج نیز باعث افزایش میزان سازگاری زناشویی است.

کلیدواژه‌ها