هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی در دانشگاه یاسوج

چکیده

فراواقعیت یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه بودریار است. یکی از زمینه‌هایی که فراواقعیت به‌شدت در آن رسوخ کرده، مسائل جنسی است. بر این اساس در پژوهش حاضر با اذعان به هرزه‌نگاری به‌عنوان نوعی فراواقعیت در حوزه جنسی و با استفاده از مفاهیم خاص بودریار در این خصوص، تجارب مصرف‌کنندگان این محصولات، با استفاده از روش تئوری زمینه‌ای پیگیری می‌شود. جامعه مورد مطالعه، کاربران محصولات هرزه‌نگاری بودند که به‌روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر (10 نفر زن، 10 نفر مرد) از سه کلینیک روان‌شناسی و همچنین از گروه‌های‌ مجازی با محتوای جنسی انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. تحلیل یافته‌ها به‌روش سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. یافته‌های‌ این پژوهش شامل سه مقوله کلی با زیر مقوله‌های‌ آن، شامل فراواقعیت رابطه‌ای (کنش جنسی رسانه‌ای و توهم سرخوشی و رضایت)، فراواقعیت تجربه‌ای (ماجراجویی جنسی و تداخل تخیل جنسی با امور روزمره) و فراواقعیت پیامدی (زن به‌مثابه کالای مصرفی و گرفتاری در تسلسل دال‌های‌ جنسی) بود. نتیجه کلی به‌دست آمده حاکی از آن است که تقلید از کنش‌های‌ جنسی نمایش داده شده در هرزه‌نگاری، به نتایج دلخواه و رضایت جنسی در دنیای واقعی افراد منجر نمی‌شود چون واقعیت نداشته و ساخته رسانه است، لذا عدم رضایت جنسی در دنیای واقعی به عنوان مفهوم محوری تحقیق حاضر قلمداد می‌شود. چرا که در هرزه‌نگاری صرفاً با استفاده از وضوح رنگ‌های‌ تصاویر، چیزی درخشنده‌تر، رنگی‌تر و جنسی‌تر ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها