فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

پیچیده‌تر شدن روزافزون سازمان‌ها و افزایش میزان کار‌های غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط‌‌های کاری، توجه مدیران و محققان را به بحث اخلاق سازمانی و مدیریت آن معطوف کرده است. این توجه به موضوع اخلاق سازمانی باعث شد که در سال‌‌های اخیر تحقیقات زیادی درباره عوامل مؤثر بر اخلاق در محیط‌‌های کاری انجام شود. تحقیق حاضر درصدد بررسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اخلاق سازمانی در تحقیقات انجام‌شده در ایران با استفاده از روش فراتحلیل ‌است. جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که در سال‌‌های 1380 تا 1393 با موضوع اخلاق سازمانی منتشر شده است. در نهایت 36 تحقیق انتخاب و با نرم‌افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. ‌نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع رابطه 44 متغیر با اخلاق سازمانی در تحقیقات مختلف بررسی شده است. از بین این متغیرها، سه متغیر تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر اخلاق سازمانی داشته‌اند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/55 در حد بالا ‌و اندازه اثر ترکیبی فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/49 در حد متوسط قرار دارد. رابطه رضایت شغلی و اخلاق سازمانی، در تحقیقات مرور شده معادل 0/38 و در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Factors Affecting Organizational Ethic

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Mirmohammad Tabar 1
  • Aliakbar Majdi 2
  • Maryam Sohrabi 3
1 Phd Student (Sociology)
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Ferdowsi
3 MA (Sociology), Mazandaran University
چکیده [English]

The Increasing complication of organizations and rising degree of unethical, illegal and irresponsible acts in workplaces have drawn the attention of managers and researchers to the issue of organizational ethic and its management. Attention to the issue of organizational ethic in recent years has caused many studies about the factors affecting ethic in the workplace. The present research is an attempt to study the most important factors affecting organizational ethic as they have already been found in studies conducted in Iran. Meta-analysis has been employed. The statistical population of the present research is all the research papers published between 2001 and 2014 focusing on organizational ethic in Iran. Finally 36 research papers were selected and analyzed using CMA2. The results indicated that overall 44 variables related to organization ethic have been studied. Out of these variables, three variables, i.e. organizational commitment, organizational culture and job satisfaction have had the highest degree of impact on organization ethic. The results of meta-analysis showed that the effect size of relationship between organizational commitment and organizational ethic was approximately 0.55 percent, which is high. Also combined effect size of relationship between organizational culture and organizational ethic was about 0.49 percent which is moderate. The results showed that the relationship between job satisfaction and organizational ethic was 0.38 percent, which is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ethic
  • Meta-analysis
  • organizational commitment
  • Organizational Culture
  • Job Satis-faction