فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

پیچیده‌تر شدن روزافزون سازمان‌ها و افزایش میزان کار‌های غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط‌‌های کاری، توجه مدیران و محققان را به بحث اخلاق سازمانی و مدیریت آن معطوف کرده است. این توجه به موضوع اخلاق سازمانی باعث شد که در سال‌‌های اخیر تحقیقات زیادی درباره عوامل مؤثر بر اخلاق در محیط‌‌های کاری انجام شود. تحقیق حاضر درصدد بررسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اخلاق سازمانی در تحقیقات انجام‌شده در ایران با استفاده از روش فراتحلیل ‌است. جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که در سال‌‌های 1380 تا 1393 با موضوع اخلاق سازمانی منتشر شده است. در نهایت 36 تحقیق انتخاب و با نرم‌افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. ‌نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع رابطه 44 متغیر با اخلاق سازمانی در تحقیقات مختلف بررسی شده است. از بین این متغیرها، سه متغیر تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر اخلاق سازمانی داشته‌اند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/55 در حد بالا ‌و اندازه اثر ترکیبی فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/49 در حد متوسط قرار دارد. رابطه رضایت شغلی و اخلاق سازمانی، در تحقیقات مرور شده معادل 0/38 و در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها